Månads-/årsmöte 1 febrauri

Referat från årsmötet 2017

Ordförande Tommie Ekman hälsade 1 februari 140 medlemmar välkomna till årets årsmöte i Seniorernas hus. Ett varmt tack gavs till alla som arbetat i kommittéer och styrelsen under året. Årsmötet startade med parentation över bortgångna medlemmar med ljuständning, och Tommie läste en vacker dikt till deras minne, innan en tyst minut hölls. Kjell Lindström valdes till mötesordförande och Birgitta Adolfsson till sekreterare. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 2016 visade på stor aktivitet, månadsmöten med underhållning av olika slag, temadagar, resor samt livliga friskvårdsaktiviteter. Val av styrelsemedlemmar, revisorer, valberedning, representanter till samrådsgruppen och ombud till distriktsstämman gjordes. Nyval till styrelsen av Hans Claesson (fyllnadsval) och K-G Haage och till ersättare Eva Sundell. Till valberedningen valdes Anita Bengtsson, Solveig Höög och Bruno Magnusson. Kjell Lindström informerade om samarbete mellan de fyra stora pensionärsförbunden i distriktet, där man ska försöka påverka våra politiker i frågor om vård och äldreomsorg inför valet. Pensionärsförbunden i distriktet har tillsammans 34 000 medlemmar. En forskningsfond och besök på vårdcentraler står på programmet. Tommie avtackade avgående från styrelse och kommittéer med en blomstercheck. Och tackade dagens ordförande och sekreterare med en blomma Under kaffet underhöll elever från Södra Vätterbygdens musiklinje med välljudande sång. Därefter lämnades en del information, bl.a. så saknas det inte så många anmälningar till Bornholmsresan, för att vi ska kunna åka med 2 bussar. Till endagsresorna finns det nu endast några platser kvar till resan 20 april. Ansvariga hälsade nya medlemmar välkomna till våra fritidsaktiviteter bangolf, boule och bowling., Det finns platser kvar till whiskyprovningen och till jazzcirkeln. Februari månadslunch är fullsatt och det är inte många platser kvar till månadsmötet 3 maj.