Dagordning

Årsmöte 13 oktober Kl. 15:30, SPF Seniorerna Jönköping Centrum.  Seniorernas hus, Klostergatan 69. 

 FÖREDRAGNINGSLISTA 

 1. Årsmötets öppnande
 2. Parentation
 3. Val av ordförande och sekreterare till årsmötet
 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om resultat- och balansräkning
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 11. Beslut om kostnadsersättning
 12. Behandling av motioner
 13. Behandling av förslag från förbundet, distriktet och Föreningens styrelse
 14. Beslut om stadgeändringar efter ev, kongressbeslut
 15. Beslut om budget och plan för verksamheten
 16. Beslut om medlemsavgift för 2022
 17. Beslut om antalet styrelseledamöter.
 18. Val av Ordförande.
 19. Val av ordinarie styrelseledamöter
 20. Val av revisorer och ersättare
 21. Val av ombud och ersättare till distriktsstämma
 22. Val av ledamöter och ersättare i kommunens samrådsgrupp
 23. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
 24. Val av ordförande och övriga ledamöter
 25. Övriga frågor
 26. Årsmötets avslutning