Dagordning årsmötet 2018

Dagordning till årsmötet onsdag 7 januari 2018

DAGORDNING

ÅRSMÖTET VERKSAMHETSÅRET 2017

7 februari 2018, Seniorernas hus, Jönköping

1. Årsmötets öppnande.

2. Parentation.

3. Val av mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Val av protokollssekreterare tillika rösträknare.

7. Prövning av kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.

8. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret.

9. Revisorernas berättelse.

10. Resultat och balansräkning.

11. Styrelsens ansvarsfrihet.

12. Fastställande av ersättningar.

13. Ev. motioner.

14. Ev. förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse.

15. Beslut om budget och plan för verksamhetsåret.

16. Beslut om årsavgiften för 2019.

17. Beslut om antalet styrelseledamöter.

18. Val av Ordförande.

19. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter.

20. Val av suppleanter.

21. Val av Revisorer och ersättare.

22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämman.

23. Val till kommunens samrådsgrupp.

24. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen.

25. Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen.

26. Avtackning.

27. Övriga frågor.

28. Årsmötets avslutning.