Seniorpolitiska samtal med regeringen

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och generalsekreterare Peter Sikström har träffat regeringsföreträdare inom ramen för regeringens pensionärskommitté. Fokus under mötet låg på äldreomsorg, sjukvård, ekonomi och bedrägerier.

  • SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson, finansminister Elisabeth Svantesson och SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström. Foto från onsdagens möte.

Den 14 februari hölls ett möte i regeringens pensionärskommitté. Från regeringens sida deltog finansminister Elisabeth Svantesson (M) och äldreminister Anna Tenje (M). Under mötet diskuterades en rad sakpolitiska frågor som berör seniorer, som utveckling av äldreomsorgslyftet, demensvården, att förhindra välfärdsbrott och att pressa ner inflationen. SPF Seniorerna fokuserade bland annat på sjukvården och att motverka äldrebedrägerier.

– Det var förvånande att bedrägeribrotten inte nämndes i regeringens nationella strategi mot organiserad brottslighet som presenterades häromveckan. De seniorer som drabbas far illa både själsligt och ekonomiskt, man tappar ofta tilliten till samhället. Det krävs krafttag mot bedrägerierna också för att strypa den kriminella ekonomin. Bedrägerier mot äldre får absolut inte blir en blind fläck för politiken i kampen mot brottsligheten, kommenterar Peter Sikström.  

– Sjukvården är en viktig fråga för oss seniorer, vi vill att den ska vara trygg, tillgänglig och jämlik. Men så är det tyvärr inte idag. Styrningen av sjukvården behöver förändras, till exempel visar IVO:s senaste granskning av implementeringen av God och Nära vård att förbättringar krävs. Det är avgörande att de statsbidrag som avsätts till regioner och kommuner verkligen används för de ändamål de är till för, som sjukvård, säger Eva Eriksson.