Enkätsvar Kristdemokraterna – äldreomsorg

Hur ställer sig ditt parti till förslagen om en äldreomsorgslag som kom i SOU 2022:41? (Positiv/Tveksam/Negativ)

Svar: Vi har en positiv inställning till att stärka äldreomsorgen genom en särskild lag. Vi kommer nu att noggrant läsa remissvaren och därefter slutligt bedöma hur vi ser på den föreslagna lagen.

Och hur resonerar ni i denna fråga? Motivera/utveckla gärna dina svar

Svar: Äldreomsorgens behöver en förstärkning avseende den medicinska kompetensen och förbättrade arbetsvillkor för personalen samt fler anpassade boenden. Vi har aktivt medverkat till att fyra miljarder årligen ges för att kunna förstärka dessa områden. Men det krävs också en tydligare lag som klargör vad man kan förvänta sig av äldreomsorgen. Tillgång till kontinuerlig läkarmedverkan liksom en MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering, tillhör de områden som behöver stärkas.

Jacob Forssmed, ekonomiskpolitisk talesperson, tillika talesperson i äldrefrågor, står bakom svaren.