Enkätsvar Miljöpartiet – äldreomsorg

Hur ställer sig ditt parti till förslagen om en äldreomsorgslag som kom i SOU 2022:41?

Svar: Positiv. Vi ser den som väldigt viktig för att tydliggöra vad äldreomsorg är och att den sätter fokus på en rad aspekter som varit eftersatta. Många av äldreomsorgens problem visade sig i och med coronapandemin, men de har också varit kända sedan länge. Det är tydligt att socialtjänstlagen som lag inte har varit tillräckligt tydlig för att säkerställa äldres behov av bra äldreomsorg. 

Och hur resonerar ni i denna fråga? Motivera/utveckla gärna dina svar

Svar: Utöver vad som sägs ovan välkomnar vi det förebyggande perspektivet och fokus på individers individuella behov - krav på att insatserna både ska vara utformade och genomföras på ett sätt som främjar det och utgår från personens förutsättningar. De krav som ställs apropå tillgång till medicinsk kompetens och krav på såväl kommunen och tydlighet i hälso- och sjukvårdslagen tycker vi är bra. Även att det ska finnas en struktur för kvalitetsutveckling, fokus på ledarskap, tydligt krav på information och delaktighet, men också anhörigfrågan är andra viktiga områden. Vi hoppas helt enkelt att lagen snart blir verklighet och väntar oss att den kommer leda till en kvalitetshöjning för hela området. 

Miljöpartiet föreslår dessutom en stor statlig permanent satsning på personalens arbetsvillkor i såväl hälso- och sjukvård som vård och omsorg.  Vi vill satsa 10 miljarder ytterligare de kommande fyra åren per år för att fr o m med 2026 avsätta 40 miljarder årligen permanent. Medlen ska gå till att möjliggöra nyanställningar och höjda löner. Det kommer att öka attraktiviteten i yrket och göra att medarbetare vill stanna och vidareutvecklas i yrket.  Det betyder i sin tur mer tid, mindre stressad personal, större kontintinuitet och bättre vård och omsorg för alla som är beroende av den. 

Enkäten har besvarat av Janine Alm Ericson, talesperson i pensionsfrågor.