Tillsammans – mindre ensam

SPF Seniorerna arbetar för att lindra ofrivillig ensamhet och isolering bland äldre.

Frågan om ofrivilliga ensamhet och isolering står idag högt på den politiska agendan och har under åren fördjupats i samhället. Ofrivillig ensamhet kan drabba alla, men äldre utgör en grupp med speciella riskfaktorer. Identifierade riskfaktorer för att uppleva ensamhet är bland annat nedsatt fysisk förmåga, psykisk ohälsa, kroppslig sjukdom, förlust av partner och nätverk och dålig ekonomi. Långvarig ensamhet kan leda till försämrad livskvalitet och ökad risk för att dö i förtid.

Dessbättre finns det mycket vi kan göra för att motverka ensamhet bland äldre. Aktiviteter och social gemenskap är några exempel och det erbjuds varje dag inom SPF Seniorernas verksamheter. Men utmaningen är att förebygga ensamhet och nå även dem som inte deltar i någon gemenskap. SPF Seniorerna bidrar till detta bland annat genom de 88 föreningar runt om i landet som ansökt och fått medel från bland annat Socialstyrelsen, Arvsfonden och Postkodlotteriet till projekt för att aktivt motverka ensamhet och nå ut till fler äldre.

För att motverka de faktorer som bidrar till ofrivillig ensamhet menar SPF Seniorerna att det behövs både ökad kunskap om ensamhet och en infrastruktur för att motverka den i samhället. 

  • Kommunerna bär ett ansvar för att erbjuda mötesplatser, aktiviteter och lokaler för föreningsverksamhet.
  • Preventiva åtgärder inom primärvården med äldremottagningar och screening för ensamhet behövs och en förbättrad äldrepsykiatri, samt stöd till anhöriga som vårdar sin partner i hemmet. 
  • Stöd till digitalisering. Utbildning och tillgång till digital teknik krävs för att äldre skall kunna delta i det digitala samhället. Det är också en fråga om demokrati!
  • Personal i hemtjänst, äldrevård och på äldreboenden som möter ensamma äldre ska ha kunskap om ofrivillig ensamhet och dess konsekvenser och tid för samtal.
  • Och inte minst ett medmänskligare samhälle behövs där vi ser, hälsar och bryr oss om varandra. Särskilt någon drabbas av sorg och hamnar i kris. Håll kontakt med familj och vänner!

Här hittar du material för stöd, inspiration och utbildning. Även ambassadörsutbildningen finns på en av undersidorna:

Klicka här för att komma till kunskapsmaterial – Tillsammans mot ensamhet
Klicka här för att komma till projektet Inte ensam 2018-2020
Klicka här för att komma till projekt och ambassadörer
Klicka här för att komma till Nyhetsbreven
Klicka för att se några siffror från undersökningar om ensamhet

Marie-Louise Söderberg är SPF Seniorernas sakkunniga i ensamhetsfrågor. Hon håller ihop förbundets arbete emot påtvingad och ofrivillig ensamhet samt ger stöd till regionalt och lokalt arbete.
Kontakt: marie-louise@spfseniorerna.se  
tel. 070 484 03 34