Enkätsvar Liberalerna – äldreomsorg

Hur ställer sig ditt parti till förslagen om en äldreomsorgslag som kom i SOU 2022:41? (Positiv/Tveksam/Negativ)

Svar: Positiv

Och hur resonerar ni i denna fråga? Motivera/utveckla gärna dina svar

Svar: Utredningen, som fick för kort tid på sig för ett så omfattande uppdrag, är en bra början men löser inte de problem som äldreomsorgen lidit av länge. Det som är bra är förslagen om höjning av kvaliteten i både regionernas och kommunernas hälso- och sjukvård för årsrika människor. Hit hör det Liberalerna drivit länge är att människor ska få en fast vårdkontakt för hela sitt vårdbehov. Liberalerna har länge drivit frågan om kommunernas rätt att själva anställa läkare men här stannar utredningen vid att läkarna ska ha kvar sin bas i regionerna men med ett tydliggörande av ansvarsförhållande och styrning samt samverkan med kommunens primärvård. Ett par exempel på bristerna i utredningen är frånvaron av förbättring av biståndshandläggningen och stöden till anhöriga.

Avsnitten om fallprevention och adekvat läkemedelsbehandling förtjänar att lyftas fram samt genomföras här och nu och inte invänta lagstiftning.

Att förbättra äldreomsorgen från idag är viktigt och utredningen är ett steg på vägen. Men vi vill gå längre och kommer därför fortsätta driva på för att utveckla vården och omsorgen för årsrika människor.