Enkätsvar Moderaterna – äldreomsorg

Hur ställer sig ditt parti till förslagen om en äldreomsorgslag som kom i SOU 2022:41? (Positiv/Tveksam/Negativ)

Svar: Positiv.

Och hur resonerar ni i denna fråga? Motivera/utveckla gärna dina svar

Svar: Framförallt är vi positiva till de delar som handlar om förtydliganden kring behoven av att förstärka tillgången på medicinsk kompetens som rör regionens respektive kommunens ansvar. Det rör t.ex. förslaget om att vara möjligt vid behov att få en medicinsk bedömning av läkare och sjuksköterska oavsett tid på dygnet. Moderaterna har t.ex. också föreslagit att det krävs en genomlysning av gränsdragningen mellan socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Detta i syfte att underlätta samordning och samarbete mellan huvudmännen. Lagstiftningen som reglerar vem som har vård- och omsorgsansvaret behöver dock uppdateras och förtydligas ytterligare så att såväl regioner som kommuner har ett tydligt ansvar att samordna och samarbeta kring äldrevård och äldreomsorg. Då räcker inte enbart att lägga till ytterligare lagstiftning i form av en äldreomsorgslag. Inte om man som vi vill åstadkomma en sammanhållen och samordnad äldrevård och äldreomsorg för de mest sköra och sjuka.

Enkäten har besvarats av Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson Moderaterna.