Enkätsvar Socialdemokraterna – äldreomsorg

Hur ställer sig ditt parti till förslagen om en äldreomsorgslag som kom i SOU 2022:41? (Positiv/Tveksam/Negativ)

Svar: Socialdemokraterna vill se en ny lagstiftning som reglerar äldreomsorgen. Den behöver bli mer likvärdig och enhetlig över landet. Vi är positiva till utredningens förslag men vi avvaktar remissinstanserna synpunkter.

Och hur resonerar ni i denna fråga? Motivera/utveckla gärna dina svar

Svar: Vi anser att Sverige behöver en ny äldreomsorgslag. Den ska stärka äldres inflytande och självständighet i vardagen. Kraven på de anställdas kompetens och arbetsuppgifter behöver uppvärderas och regleras bättre. Alla som möter äldre ska ha tillräckliga kunskaper i svenska och de som behöver, ska kunna studera svenska på betald arbetstid. Tillgången till medicinsk kompetens på alla äldreboenden, i hemtjänsten och i hemsjukvården ska säkras, oavsett utförare. Psykisk ohälsa hos äldre behöver uppmärksammas och ofrivillig ensamhet bemötas.

Enkäten har besvarats av Teresa Carvalho, riksdagsledamot och ledamot i Socialförsäkringsutskottet.