Enkätsvar Vänsterpartiet – äldreomsorg

Hur ställer sig ditt parti till förslagen om en äldreomsorgslag som kom i SOU 2022:41? (Positiv/Tveksam/Negativ)

Svar: Tveksam.

Och hur resonerar ni i denna fråga? Motivera/utveckla gärna dina svar

Svar: Utredningen har gjort en grundlig analys av många av de problem äldreomsorgen står inför och ger samtidigt välgrundade förslag på hur dessa problem kan mötas. Vänsterpartiet står därför positivt inför utredningens förslag men ställer sig frågande till om förslagen kan efterlevas utan förstärkning av resurser, för att stoppa den nedmontering och fragmentisering som pågått inom äldreomsorgen under lång tid. Bemanning och kompetens är en förutsättning för att det ska vara möjligt att upprätthålla en hög kvalitet på äldreomsorgen. För att få en jämlik äldreomsorg behöver kommunerna tillföras tillräckliga resurser och arbetsvillkoren för äldreomsorgens personal förbättras. Vänsterpartiet vill därför se ytterligare förslag om de styrmedel som krävs för att uppfylla utredningens förslag.

Enkäten besvarades av Karin Rågsjö, hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson, Vänsterpartiet.