Enkätsvar Sverigedemokraterna – äldreomsorg

Hur ställer sig ditt parti till förslagen om en äldreomsorgslag som kom i SOU 2022:41? (Positiv/Tveksam/Negativ)

Svar: Positivt.

Och hur resonerar ni i denna fråga? Motivera/utveckla gärna dina svar

Svar: Vi har länge lyft frågan om äldres levnadsstandard och rättigheter, så att dessa ska tydliggöras för såväl kommuner som regioner. Vi välkomnar en äldreomsorgslag, som  markerar ansvarsfördelningen och hur omsorgen om våra äldre ska bli bättre. Problemet är att äldreomsorgens kvalitet varierar kraftigt över landet, så ska det inte vara. Vidare är det angeläget för oss att lagen blir en rättighetslag som innebär att den äldre har rätt till vissa insatser. Dessutom anser vi att begreppet ”skälig levnadsstandard” inte går tillräckligt långt och vi föredrar begreppet ”goda levnadsvillkor”.

Enkäten besvarades av Linda Lindberg, SD:s socialpolitiska talesperson.