Lagen om valfrihet (LOV) inom äldreomsorgen

Uppdaterades: 20 december 2016

Vad är LOV?

Ungefär hälften av landets kommuner har infört Lagen om Valfrihet (LOV). LOV innebär att kommunen genom konkurrensutsättning kan tillåta andra utförare av omsorgstjänster och liknande än bara den kommunala. Det sker genom en upphandling inom ramen för LOV – kommunen specificerar de villkor som utförarna ska uppfylla.

Hur fungerar det?

Den äldre vårdtagaren betalar en fast avgift till kommunen, som är den ersättning kommunen betalar till utförarna, det är en fast ersättning som är lika för alla utförare. Därefter är det upp till de olika verksamheterna att erbjuda omsorgstjänster och konkurrera vad gäller kvalitet, innehåll, service, personal, inriktning på omsorgen osv. Kommunen ska sedan kontrollera att omsorgen bedrivs enligt de riktlinjer som finns. Det är främst inom hemtjänsten som detta tillämpas men även vad gäller särskilda boenden och matleveranser till äldre förekommer LOV. Idag är ungefär en femtedel av alla utförare inom omsorgen i Sverige privata eller idéburna verksamheter.

Vad betyder det för de äldre?

Lagen om valfrihet innebär att den äldre och dennes anhöriga, i de kommuner där den tillämpas, kan välja den utförare av hemtjänst som passar den enskilde. Skulle man inte vara nöjd kan man välja en annan utförare. För de som inte gör ett aktivt val finns ett alternativ som kommunen valt.

Vad tycker SPF Seniorerna?

Ökad valfrihet för äldre

Oavsett ålder ska man kunna påverka den vård och omsorg man är i behov av. Vare sig det handlar om val av boende, hemtjänst eller vårdcentral. Lagen om valfrihet, LOV, stärker äldres självbestämmande. I längden innebär LOV ökad valfrihet för seniorer men också att verksamheter som inte är tillräckligt bra väljs bort. Det är den enskilde och dennes anhöriga som vet bäst vad som passar och vilka behov och önskningar den äldre har – inte kommunpolitikerna.

Välja och välja bort

Den som har hemtjänst bryr sig mindre om vem som står bakom verksamheten – det är i stället ens eget välbefinnande och kvaliteten och innehållet som är det väsentliga, och att kunna påverka detta. LOV gör att äldre kan välja och välja bort. I längden ger det inte bara en ökad valfrihet för seniorer, de verksamheter som inte är tillräckligt bra väljs bort och kvalitet premieras. Seniorer i alla landets kommuner ska ha möjlighet att påverka och kunna välja och välja bort inom äldreomsorgen - Lagen om valfrihet bör göras obligatorisk.

Gör LOV obligatorisk

SPF Seniorerna vill dock förbättra och stärka valfriheten för äldre bl a genom att LOV skall vara obligatorisk för alla kommuner. En del äldre har svårt att välja, särskilt de mest sjuka, det bör därför införas kommunala äldrecoacher som i enlighet med individens behov kan hjälpa människor att välja, förklara skillnader, följa upp nöjdheten och bistå med information. De jämförelser som kommunerna idag erbjuder behöver förbättras – ofta saknas de punkter som äldre tycker är viktigast: vem som kommer hem till en och att påverka vad man behöver hjälp med. Dessutom bör myndigheternas tillsyn av vården och omsorgen bli bättre och vara kontinuerlig.

Det fria vårdvalet i primärvården

Vad innebär vårdvalet?

Det är sedan år 2010 obligatoriskt för landstingen att införa vårdval, i nuläget finns signaler på ett par landsting som vill rulla tillbaka detta. När det gäller vårdval i primärvården, så som vårdcentraler, så är det patienten själv som väljer vilken utförare den vill gå till. För den enskilde patienten kan det handla om allt från att välja en vårdcentral med geriatrisk kompetens, att gå till den läkare man alltid gått till eller till den vårdcentral som ligger närmaste ens hem.

Vad tycker SPF Seniorerna?

Fast vårdkontakt och kontinuitet

Vårdvalet är viktigt för att äldre patienter ska kunna garanteras en fast vårdkontakt och den kontinuitet och trygghet som dessa medför. Det är en självklarhet att äldre och deras anhöriga vet bättre vad som passar den enskilde än vad landstinget gör. Vårdvalet stärker patientens ställning och gör att man kan både välja och välja bort vem som ska vara ens fasta vårdkontakt. Enligt en opinionsundersökning menar 7 av 10 äldre att det är mycket eller ganska viktigt att kunna välja vårdcentral och sin fasta vårdkontakt. Utan vårdval i primärvården är det svårt att garantera den lagstadgade fasta vårdkontakten för de mest sjuka patienterna.

Läs mer om dina rättigheter i vården och omsorgen i SPF Seniorernas folder "Vård och omsorg på dina villkor!" den finns att beställa i vår webbutik.

Klicka här för att komma till webbutiken

 

Publicerades: 30 september 2015 Uppdaterades: 20 december 2016