Vård & omsorg

Uppdaterades: 11 november 2019

Oavsett ålder ska man kunna påverka vilken vård och omsorg man är i behov av, vare sig det handlar om val av boende, hemtjänst eller vårdcentral.

Rätten att välja - och att välja bort

Den som har hemtjänst bryr sig mindre om vem som står bakom verksamheten – det är i stället välbefinnande, kvalitet och innehåll som är väsentliga värden. LOV gör att äldre kan välja, och välja bort, och ökar därmed människors makt över sina liv. LOV ger ökad valfrihet och självbestämmande för seniorer och bidrar i längden till att kvalitet premieras.

Gör LOV obligatorisk

SPF Seniorerna vill förbättra och stärka valfriheten för äldre bl a genom att LOV skall vara obligatorisk för alla kommuner. En del äldre har svårt att välja, särskilt de sjukaste. Därför bör kommunala äldrecoacher införas, som i enlighet med individens behov kan hjälpa människor att välja, förklara skillnader, följa upp nöjdheten och bistå med information. De jämförelser som kommunerna idag erbjuder behöver förbättras – ofta saknas de punkter som äldre tycker är viktigast: vem som kommer hem till en och möjlighet att påverka vad man behöver hjälp med. Dessutom bör myndigheternas tillsyn av vården och omsorgen bli bättre och vara kontinuerlig.

Vårdvalet i primärvården hotas

Det är sedan år 2010 obligatoriskt för landstingen att införa vårdval. I nuläget finns signaler på ett par landsting som vill rulla tillbaka detta. När det gäller vårdval i primärvården, så som vårdcentraler, är det patienten själv som väljer vilken utförare den vill gå till. För den enskilde patienten kan det handla om allt från att välja en vårdcentral med geriatrisk kompetens, att gå till den läkare man alltid gått till eller till den vårdcentral som ligger närmast ens hem.

Fast vårdkontakt och kontinuitet

SPF Seniorerna menar att vårdvalet är viktigt för att äldre patienter ska kunna garanteras en fast vårdkontakt och den kontinuitet och trygghet som dessa medför. Vi menar att äldre och deras anhöriga vet bättre vad som passar den enskilde än vad landstinget gör. Vårdvalet stärker patientens ställning och gör att man kan både välja och välja bort vem som ska vara ens fasta vårdkontakt. Utan vårdval i primärvården är det svårt att garantera den lagstadgade fasta vårdkontakten för de sjukaste patienterna.

Publicerades: 22 september 2015 Uppdaterades: 11 november 2019