Koll på läkemedel

SPF Seniorerna samarbetar med PRO och Apoteket Farmaci i en kampanj som kallas "Koll på läkemedel". Arbetet sker både i en gemensam paraplyorganisation med samma namn och inom var och en av de tre samarbetsparterna.

Syftet med kampanjen är att läkemedelsbehandlingen för äldre ska bli bättre. Du kan själv agera för en bättre behandling om du blir patient. Du lär dig hur du gör om du deltar i föreningsmöten kring läkemedelsbehandling och i studiecirklar där du lär dig hur du ställer "vassa frågor" i vården, för att trycka på för att din läkemedelsbehandling ska bli så bra som möjligt.

Äldres läkemedelsproblematik

Vid läkemedelsbehandling vill man dra nytta av läkemedlens positiva verkningar och undvika de negativa. Den balansen är svår vid behandling av äldre med många läkemedel, och övermedicinering av äldre är det problemkomplex som mest uppmärksammats. Enligt Socialstyrelsens läkemedelsstatistik för 2009 hade 45 % av befolkningen i åldersgruppen 80+ under året köpt ut 10 eller fler olika läkemedel på recept och 33 % hade köpt ut läkemedel som Socialstyrelsen betecknar som "läkemedel som bör undvikas" vid behandling av äldre. Dessutom har de läkemedel som många äldre således använder mycket av, i regel inte testats på denna patientgrupp.

Äldre har inte bara problem med för många och med olämpliga läkemedel, utan också med doseringen. Läkemedel kan vara testade på äldre, men oftast då på personer som har bara en sjukdom och ett läkemedel. Om man är multisjuk och multimedicinerad utesluts man från kliniska prövningar, eftersom det är svårt att göra studier med dessa patienter. Därför är doseringen av många läkemedel inte utprovad och därmed osäker för äldre patienter, vilket ökar risken för biverkningar och läkemedelsinteraktioner.

Organisation och genomförande

För genomförandet av läkemedelsprojektet skapades inom SPF Seniorerna i början av 2010 en fältorganisation i form av ett nätverk av läkemedelsansvariga i varje distrikt. De utgörs främst av apotekare, läkare, receptarier och sjuksköterskor. Deras uppgift är att arbeta genom föreningarna i det egna distriktet och stimulera och stötta dem att ordna aktiviteter för förbättrad läkemedelsbehandling. Aktiviteterna kan vara medlemsmöten, studiecirklar eller motsvarande. De läkemedelsansvarigas stöd till SPF Seniorernas ledamöter i KPR och LPR är också viktigt. Många föreningar har också utsett egna läkemedelsansvariga som driver projektet inom den egna föreningen.

Det egentliga arbetet inleddes med en startkonferens i Stockholm i mars 2010 med alla läkemedelsansvariga. Dessa har sedan startat arbete i sina distrikt baserat på den arbetsplan som diskuterades vid konferensen. De mål som sattes upp var:

  • I föreningarna per termin genomföra minst ett medlemsmöte som behandlar olika aspekter av äldres läkemedelsbehandling.
  • I föreningarna per termin genomföra minst en studiecirkel om äldres Kloka Frågorläkemedelsbehandling, baserat på föreslaget studiematerial.
  • SPF Seniorernas ledamöter i KPR och LPR skall, vid möten med pensionärsråden, ställa "vassa frågor" om äldres läkemedelsbehandling i kommuner och landsting.

I slutet av 2010 gjordes en inventering av hur distrikten kommit igång med arbetet. Denna visade att arbetet var igång i åtminstone 21 av 27 distrikt.

Klicka här för att läsa mer om projektet Koll på läkemedel

Klicka här för att ladda ner en presentation av projektet

Material att beställa

Folder – Kloka frågor att ställa i sjukvården

Folder – Kloka rättigheter

Folder – Förslag till upplägg av en studiecirkel