Enkätsvar Centerpartiet – äldreomsorg

Hur ställer sig ditt parti till förslagen om en äldreomsorgslag som kom i SOU 2022:41? (Positiv/Tveksam/Negativ)

Svar: Vi är positiva till utredningens förslag, och stolta över att det är Centerpartiet som tog fram initiativ till att skapa en äldreomsorgs lag för ett par år sedan. Den svenska äldreomsorgen behöver en tydlig ambitionshöjning. Det är idag för stora skillnader i kvalitet, tillgänglighet och kompetens mellan olika boenden, omsorgsformer, kommuner och regioner. Dagens uppdelning av äldreomsorgen mellan socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen gör att människor kommer i kläm. För att skapa förutsättningar för en sammanhållen vård och omsorg måste vi riva murarna mellan kommuner och landsting. Därför behövs en sammanhållen äldreomsorgslag.

Hur vi exakt kommer att ställa oss till de olika förslagen i detalj kan vi ta ställning till först då propositionen är presenterad.

Och hur resonerar ni i denna fråga? Motivera/utveckla gärna dina svar

Svar: I Sverige ska alla kunna känna trygghet hela livet ut oavsett var man bor. Hemtjänst och äldreboenden ska präglas av hög kvalitet och god vård oavsett ort eller utförare.  Även stödet till äldre som inte behöver omfattande vård men upplever otrygghet och ensamhet har brister.

Det måste finnas en omsorg för alla som ger en god livskvalitet, vård och omsorg och är anpassad efter den enskildes behov och önskemål och där utrymme finns för valfrihet om utförare och innehåll från den äldre och dess anhöriga.  Vi anser att alla särskilda boenden ska ha tillgång till sjuksköterskekompetens dygnet runt. Sjuksköterskor och undersköterskor måste få ett större ansvar och en bredare kompetens vilket är en förutsättning för att till exempel kunna ge dropp och syrgas samt handledning till övrig personal vid behov.

Vi vill också satsa på en kompetenshöjning bland chefer och ledare samt max 25 medarbetare per chef. För att ge trygghet och kontinuitet i hemtjänsten bör personalen som de äldre möter vara den samma från dag till dag. Vi vill se ett mål på maximalt 10 medarbetare hos den äldre över en tvåveckorsperiod. Alla med hemtjänst ska ha en fast omsorgskontakt de och anhöriga kan vända sig till.

Enkäten har besvarats av Sofia Nilsson, Centerpartiets talesperson i omsorgsfrågor och psykisk hälsa.