Vi saknar en tydligare riktning för vård och omsorg

Idag presenterade regeringen sin vårändringsbudget och ekonomiska vårproposition. SPF Seniorerna kommenterar:

  • – Utvecklingen av äldreomsorgen liksom hälso- och sjukvårdens omställning till en god och nära vård med primärvården som nav, måste adresseras även ekonomiskt, säger Eva Eriksson.

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar vårbudgeten:

"Sedan tidigare är det känt att 6 miljarder kronor föreslås till hälso- och sjukvården, vilket SPF Seniorerna välkomnar. Vi har samtidigt betonat att utöver kortsiktiga tillskott behövs långsiktiga förändringar av vårdens styrning och arbetssätt. Den särskilda satsningen på psykisk hälsa och suicidprevention, genom nationell stödlinje och ekonomiskt stöd till ideella organisationer, är bra. Men behovet av psykiatrisk vård som man kan lita på är stort. Därför krävs att både staten och regionerna agerar för att motsvara behovet.

Vi saknar att regeringen fortfarande inte föreslår ett nationellt vaccinationsprogram för äldre. Vaccinationer är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att förbygga ohälsa och ett nationellt program skulle utjämna dagens ojämlikhet beroende på regionernas inställning. 

Utvecklingen av äldreomsorgen liksom hälso- och sjukvårdens omställning till en god och nära vård med primärvården som nav, måste adresseras även ekonomiskt. Regeringen har aviserat att äldreomsorgens verksamhet ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. I syfte att förbereda detta paradigmskifte och säkerställa kompetensförsörjningen kommer äldreomsorgen att behöva startstöd för att möta dessa krav på höjd kvalitet. Motsvarande stöd behövs för hälso- och sjukvårdens utveckling. Primärvården måste stärkas om sjukvården ska bli verkligt tillgänglig för alla äldre."