Ny rapport om seniorernas sysselsättning

Det är allt fler seniorer som fortsätter att jobba efter 65, och denna åldersgrupps ekonomiska betydelse ökar snabbt. Det blir därmed allt viktigare att öka kunskapen om vilka seniorer det är som jobbar vidare och vilka förklaringarna är till deras fortsatta förvärvsarbete.

Ökad kunskap om seniorernas sysselsättning kan bidra till att den ekonomiska politiken utformas så att lagar och regler underlättar för seniorer att jobba vidare. 

Förra året ökade antalet seniorer som jobbar med 7 000 personer till en ny rekordnivå på 211 000 personer. Var femte person i åldern 65–74 år jobbar. Seniorerna svarar för en stor del av den totala ökningen av sysselsättningen sedan 2005 och deras bidrag till BNP har ökat starkt.

Kort sammanfattning av rapporten: 

  • Sysselsättningen i åldern 65–74 år ökade med 7 000 personer under 2023 till en ny rekordnivå på 211 000 personer.
  • Antalet sysselsatta kvinnor i åldern 65–74 år ökade förra året med 1 000 medan antalet sysselsatta män ökade med 6 000.
  • Sysselsättningsgraden, andelen sysselsatta av befolkningen, i åldern 65–74 år var 16 procent för kvinnor och 25 procent för män.
  • Förra året jobbade mer än var fjärde person i åldern 65–69 år och mer än var tionde person i åldern 70–74 år.
  • Antalet sysselsatta seniorer har 2005–2023 ökat med 135 000, vilket motsvarar 15 procent av den totala ökningen av antalet sysselsatta i den svenska ekonomin.
  • De sysselsatta seniorernas bidrag till BNP har ökat kraftigt från 61 miljarder kronor 2005 till 170 miljarder kronor 2023 och är betydligt större än bilindustrins bidrag till BNP.
  • Studier visar att 40–50 procent av seniorerna som jobbar vidare gör det helt eller delvis av ekonomiska skäl, och detta är vanligare bland kvinnor än bland män.

Klicka här för att läsa eller ladda ner rapporten