Coronaviruset och privatekonomin – vad händer?

Uppdaterades: 30 mars 2020

SPF Seniorernas sakkunnige i pensioner Anna Erikson har tagit fram ett dokument med frågor och svar om hur Coronaviruset påverkar privatekonomin.

  • Anna Eriksson

Börsen har fallit kraftigt, sjunker min pension nästa månad?
Pensionerna ändras vid årsskiften. Den pensionsnivå man har idag kommer alltså att bestå året ut. Det kan förstås ske oförutsedda saker med enskilda företag som på något sätt berör ens pensionsutbetalningar men det finns inga skäl att oroa sig på kort sikt.

Hur påverkas inkomstpensionen och tilläggspensionen av Corona-krisen?
Den stora delen av mångas totala pension består av inkomstpension och/eller tilläggspension. Den är inte placerad på finansmarknaderna och påverkas inte av det börsras vi sett senaste tiden. Däremot påverkas inkomst/tilläggspension av inkomstutvecklingen i Sverige. De mer långsiktiga effekterna av minskad sysselsättning, eventuella frysningar av löner och börsfall kan innebära att Corona-krisen får effekt på inkomst- och tilläggspensionen nästa år och eventuellt därefter. Troliga effekter är lägre årlig uppräkning av pensionen eller sänkt pension nästa år – eftersom inkomst/tilläggspension räknas upp med inkomstindex minus 1,6 procentenheter. Det är dock för tidigt att uttala sig om i dagsläget, men ska inte uteslutas.

Hur påverkas tjänstepensionerna och andra pensionsdelar?
Många av dagens pensionärer har förmånsbestämd tjänstepension, alltså bestämd utefter ens tidigare lön och är då garanterad på en viss nivå som följer inflationen. Den påverkas inte av börsoron utan följer i regel inflationen, men här kan börsfallet eventuellt leda till att avsteg från detta görs i ett senare skede. Har man premiebestämd tjänstepension kan däremot börsturbulensen påverka ens tjänstepension negativt. För premiepensionen gäller samma sak, men den sannolikt negativa effekten efter årsskiftet beror också en del på om man valt traditionell försäkring eller fondförsäkring i premiepensionen. Privat pension kan också drabbas av Corona-krisen. Grundskydd som garantipension och bostadstillägg påverkas inte mer än att inflationen styr garantipensionen.

Kommer de utlovade förändringarna av pensionerna år 2021 att dras in nu?
Det finns inga tecken som tyder på det, detta förefaller ligga fast och förslagen har nyligen skickats ut på remiss till bland annat oss på SPF Seniorerna. Ett frågetecken, som funnits sen tidigare, är snarare i vilken mån Pensionsmyndigheten rent praktiskt ska kunna hinna få förändringar i systemen på plats.

Kommer bromsen att slå till och sänka pensionerna flera år framöver?
Det beror på hur långvarig krisen blir. Ju längre och djupare den ekonomiska krisen blir, desto större risk för sänkta pensioner. Det vill vi i SPF Seniorerna inte se och uppmanar därför medlemmar att följa myndigheternas råd om att seniorer ska begränsa sina sociala kontakter. Om finansmarknaden stabiliserar sig och sen återhämtar sig under senare delen av året får det troligtvis mindre effekt på det så kallade balanstalet som avgör om bromsen slår till. Under 2019 hade AP-fonderna, som spelar in i balanstalets tillgångssida, en mycket god avkastning och bidrog då till att detta balanstal var starkt i början av 2020. Pensionsmyndigheten bedömer i nuläget att risken för att bromsen slår till är liten.

Vad händer med pengar som man placerat i fonder för en själv eller till barnbarnen?
Finansmarknaden har fallit kraftigt särskilt under mars månad, hela 2019 års ordentliga uppgång är utraderad. Över tid kommer ett långsiktigt sparande även efter en stor svacka att gå upp igen. Om ens besparingar är tänkta att användas om flera år så håller det klassiska uttrycket "sitt still i båten" än.

Kommer det att hända något med bankerna och de pengar man kanske har sparade där eller ens bostadslån?
Bankerna är överlag bättre rustade nu än vid finanskrisen runt år 2008 och därefter. Så på kort sikt är detta inget att oroa sig över, det finns dessutom en insättningsgaranti. Däremot finns tendenser till prisfall på bostäder så det är eventuellt något att tänka på om man funderar på att byta bostad den närmaste tiden. Det förekommer också att banker i denna tid erbjuder amorteringsfria lån under några månader, det riktar sig främst till yrkesarbetande som nu står utan arbete.

Obs: Just nu är det störningar i postgången hos PostNord med anledning av Corona. Det gäller både i Sverige och utomlands. Det här drabbar bl.a. Pensionsmyndigheten. 
Klicka här för att läsa mer på Pensionsmyndighetens webb

Publicerades: 20 mars 2020 Uppdaterades: 30 mars 2020