Framtidsfullmakt, 23 okt

Framtidsfullmakt.


Vid SPF Seniorerna Hjorten onsdagsträff den 23 oktober talade Amanda Kjölsrud (från Familjens Jurist) om Framtidsfullmakt.
Lagen om framtidsfullmakt infördes 2017-07-01. Med en framtidsfullmakt kan man själv bestämma vem som skall "ta hand om ens affärer" när man själv inte längre förmår att göra detta (p.g.a. t.ex. sjukdom). Framtidsfullmakten måste givetvis utformas så att det klart framgår vad fullmaktshavaren får göra (och/eller inte får göra). Amanda betonade att det i normalfallet är fullmaktshavaren som beslutar att situationen är sådan att fullmakten börjar tillämpas. Detta gör det extra viktigt att man noggrant tänker igenom hur man formulerar fullmakten.
Saknas giltig framtidsfullmakt blir det i princip kommunens överförmyndare som utser god man i en situation där man bedömer att personen i fråga inte längre kan tillvarata sina egna intressen. Det är därför också angeläget att framtidsfullmakten utformas så att den uppfyller formella krav, åtminstone så långt att den inte enkelt kan avfärdas.
Det finns i och för sig inga krav på att en framtidsfullmakt måste upprättas av en jurist. Samtidigt är det viktigt att framtidsfullmakten speglar fullmaktsgivarens (och även fullmakthavarens) intressen. Amanda erbjöd oss (via sitt företag Familjens Jurist) något som de kallar för Livsbesiktning(R). I en sådan sitter man tillsammans och går igenom familjens situation. En sådan genomgång kan då ge underlag för att endera gå vidare och "beställa" upprättande av en framtidsfullmakt eller, kanske, att man inte tycker man behöver någon.
Av frågor och efterföljande diskussioner märktes att många fått sig en tankeställare. SPF tackade Amanda för en intressant och givande presentation.

     Text: HaAn       Bild: Rune Feldt