Minnesanteckningar och bilagor från pensionärsråd 2017-05-11