Valberedningens förslag

Valberedningens förslag på årsmötet 2017 med SPF Olofströmsbygden

2. Mötesordförande. Distriktsstyrelseledamot Styrbjörn Gustavsson

3. Sekreterare. Ingvar Wramsmyr

4. Justeringsmän.

13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för 2017. Valberedningens förslag 7 + ordf.

14. Val av ordförande för 2017. Omval på Gunni-Ann Berggren

15. Val av styrelseledamöter på 2 år 2017 – 2018. Omval Ingvar Wramsmyr,
Gunilla Wahlgren och nyval av Inge Björklund. Kvarstående: (Sture Prytz,
Bertil Thomasson, Jarl Jönsson och Torsten Cairenius).

16. Val av adjungerande ledamot för 2017. Omval av Arne Larsson

17 Val av 2 revisorer 2017. Omval Lennart Håkansson och Tommy Danielsson samt
som sammankallande Tommy Danielsson.
Ersättare: Ingrid Larsson

18 Val av ansvarig för hemsidan 2017. Omval av Arne Larsson

19. KPR ledamöter för valperioden 2015-2018 , omval på Bertil Thomasson och Lisbeth Bengtsson som ordinarie. Ersättare: Stig Håkansson och Gertrud Åhman. (Redan valda).

20. Val av ledamöter i boendegruppen för 2017. Bertil Thomasson, Jarl
Jönsson och Torsten Cairenius samt nyval av Stig Håkansson. Med Bertil Thomasson som sammankallande.

21. Ombud till distriktets årsmöte 5 april 2017. Gunni-Ann Berggren, Torsten Cairenius . Gunilla Wahlgren samt Lisbeth Bengtsson.
Ersättare: Inge Björklund.

22. Val av Program och Festkommitté inkl lotteriansvarig för 2017. Omval på
Ann - Mari Svensson, Inger Pihl, Gunni-Ann Berggren, Ann - Marie och Lennart
Mörngård och som lotteriansvarig Alve Persson.
Sammankallande Ann – Marie Mörngård

23. Pressreferent: Omval av Ingvar Wramsmyr

24 Trafikansvarig. Omval Lennart Mörngård

25. Studieansvarig. Omval Sture Prytz

26. Friskvårdsansvarig och även syn och hörsel. Kerstin Andreasson, omval

27. Val av reseledare för 2017: Ann-Marie och Lennart Mörngård, omval

28. Val av valberedning för 2017.