Budget 2017

Intäkter


         Mötesintäkter           67000
3110 Lotteri intäkter            8000
3120 Medlemsavgifter      18000
3900 Kommunala bidrag  19000
3987 Övriga bidrag           10000
         Summa                  122000

Kostnader

         Möteskostnader      72000
4110 Lotteri kostnader       2000
4120 Lokalhyra                25000
5010 Kontorsmaterial        8000
6110 Porto                         3000
6250 Övr kostnader           2000
6390 Bankkostnader          1000
6570 Kontanta ersättn        5000
7310 Redovisat resultat     4000
         Summa                  122000