Dagordning

DAGORDNING vid årsmöte 22 februari 2018

1 Årsmötet öppnas
2 Val av ordförande för mötet
3 Val av sekreterare för mötet
4 Val av justerare tillika rösträknare
5 Mötets stadgeenliga utlysande
6 Fastställande av dagordning
7 Styrelsens berättelse
8 Ekonomisk berättelse
9 Revisorernas berättelse
10 Styrelsens ansvarsfrihet
11 Budget 2018
12 Verksamhetsplan 2018
13 Medlemsavgift 2019
14 Antal styrelsemedlemmar för 2018
15 Val av ordförande för ett år
16 Val av styrelseledamöter för två år
17 Val av styrelseledamöter för ett år
18 Val av adjungerad styrelseledamot för 2018
19 Val av revisorer för 2018
20 Val av ansvarig för hemsidan för 2018
21 Val av ledamöter i KPR för 2019-2022
22 Val av ledamöter i boendegrupp för 2018
23 Val av ombud till distriktets årsmöte 2018
24 Val av program- och festkommitté inkl lotteriansvarig för 2018
25 Val av pressreferent för 2018
26 Val av trafikansvarig för 2018
27 Val av studieansvarig för 2018
28 Val av omsorgsansvarig inkl friskvård för 2018
29 Val av reseledare för 2018
30 Val av valberedning för 2018
31 Val av adjungerad ledamot i valberedning för 2018
32 Ersättning för omkostnader för 2018
33 Utdelning av utmärkelse
34 Val av hedersmedlemskap
35 Inkomna motioner
36 Övriga ärenden
37 Årsmötet avslutas