Dagordning

DAGORDNING vid årsmöte 23 februari 2017

1 Årsmötet öppnas
2 Val av ordförande för mötet
3 Val av sekreterare för mötet
4 Val av justerare tillika rösträknare
5 Mötets stadgeenliga utlysande
6 Fastställande av dagordning
7 Styrelsens berättelse
8 Ekonomisk berättelse
9 Revisorernas berättelse
10 Styrelsens ansvarsfrihet
11 Budget 2017
12 Medlemsavgift 2018
13 Antal styrelsemedlemmar för 2017
14 Val av ordförande för ett år
15 Val av styrelseledamöter för två år
16 Val av adjungerade ledamöter för 2017
17 Val av revisorer för 2017
18 Val av ansvarig för hemsidan för 2017
19 Val av ledamöter i boendegrupp för 2017
20 Val av ombud till distriktets årsmöte 2017
21 Val av program- och festkommitté inkl lotteriansvarig för 2017
22 Val av pressreferent för 2017
23 Val av trafikansvarig för 2017
24 Val av studieansvarig för 2017
25 Val av friskvårdsansvarig för 2017
26 Val av reseledare för 2017
27 Val av valberedning för 2017
28 Ersättning för omkostnader för 2017
29 Inkomna motioner
30 Övriga ärenden
31 Årsmötet avslutas