2018-02-07 Årsmöte!

VÄLBESÖKT ÅRSMÖTE HOS SPF SENIORERNA BOGESUND.

Länk till bilderna!

Onsdagen den 7 februari kunde ordföranden Roy Olausson hälsa ett hundratal medlemmar välkomna till Församlingsgården. Mötet inleddes med parentation över avlidna kamrater, varunder Elsa Carlén spelade stilla pianomusik.

Till ordföranden för årsmötet valdes Lars-Erik Josefsson. Av verksamhetsberättelsen framgick att föreningen ökat antalet medlemmar från 663 till 690, därtill kommer ett antal vänmedlemmar. Olausson, som föredrog verksamhetsberättelsen, kunde med tillfredsställelse konstatera att föreningens aktiviteter fortsätter att öka. Utöver styrelsen har ett 60-tal medlemmar gjort stora insatser i ett antal kommittéer. Under året har en enkät gjorts bland medlemmarna där synpunkter på verksamheten efterlysts. Enkäten visade att medlemmarna är mycket nöjda med de aktiviteter som genomförts. Många nya förslag framkom också i enkäten. Ordföranden berörde också lokalfrågan. Föreningen får inte längre vara i Församlingsgården utan söker nya lokaler att förlägga sina Månadsträffar i. Tyvärr saknas större samlingslokaler i Ulricehamn, något som vår representant i KPR (kommunala pensionärsrådet) framfört till styrande politiker.

Efter genomgång av föreningens ekonomi, konstaterades det att den ekonomiska ställningen är god. När valen var genomförda hade styrelsen fått två nya medlemmar: Susanne Thomée och Roland Azelius.

När årsmötet avslutats och kaffet var urdrucket, välkomnade Roy förbundsordföranden Eva Eriksson från Stockholm. Eva höll en intressant redogörelse för SPF:s verksamhet på riksnivå. Hon berörde bl.a. arbetet, att tillsammans med övriga pensionärsförbund, försöka påverka regering och riksdag vad gäller pensioner, äldrevård m.m. - för pensionärer angelägna frågor. Hon menade att vi vid kommande val skulle rösta in fler pensionärer i våra politiska församlingar. I riksdagen finns det bara sex ledamöter som är över 65 år, vilket inte alls speglar andelen pensionärer i landet. Eva påpekade också att medlemsantalet i SPF är 265 000 vilket är mer än antalet medlemmar i alla politiska partier sammanlagt. Eva fick hjärtliga applåder efter sitt intressanta framförande.

Avslutningsvis avtackades avgående styrelsemedlemmarna Britta Lindgren och Sven Jönsson samt kommittéledamöterna Gun och Kjell Engström, Majvor Juntorp och Birgitta Molander med blomsterkvastar.

Inskickat av
Kjell Engström