Promenad 2021-03-15 Vallda palta

Promenad 2021-03-15 Vallda palta, uppehåll som tur var.