Promenad 2018-05-07 Gäddeviken

Promenad 2018-05-07 Gäddeviken med korvgrillning vid Lygnerns strand