Promenad 2019-09-16 Vallda Palta

Promenad 2019-09-16 Vallda Palta med gofika i skogen