Föredragningslista årsmöte 2024

FÖREDRAGNINGSLISTA
ÅRSMÖTE MED SPF SENIORERNA LINDESBERG ONSDAGEN 21FEBRUARI KL14.00 ÅR 2024
Plats: Församlingshemmet

1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande för årsmötet.
3. Val av sekreterare samt två justerare för protokollet.
4. Övriga frågor (30)
5. Fråga om mötet är i laga ordning kungjort.
6. Godkännande av föredragningslista.
7. Verksamhetsberättelse för år 2023. Se hemsidan
8. Ekonomisk rapport 2023. Se hemsidan
9. Revisorernas berättelse. Se hemsidan
10. Fastställande av resultat-och balansräkning. Se hemsidan
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse.
12. Inkomna motioner.
13. Fastställande av kostnadsersättningar för styrelsen.
14. Förslag från styrelsen till budget 2024. Se hemsidan
15. Fastställande av årsavgift år 2025. Förslag höjning med 50 kr till 325 kr
16. Beslut om antal styrelseledamöter under mandatperioden. Oförändrat

     De olika valen av styrelseledamöter, ombud, kommittéer mm enligt
     Valberedningens förslag.
17. Val av ordförande 2024
18. Val av styrelseledamöter 2024 på 2 år.
19. Val av revisorer och ersättare.
20. Val av representant och ersättare i KPR
21. Val av ombud och ersättare på SPF distriktsstämma. 
22. Val av programkommitté 
23. Val av hörselombud.
24. Val av trafikombud.
25. Val av kultur- och resekommitté samt sammankallande, Webansvarig/SPF-Nytt.
26. Val av friskvårskommitté samt sammankallande.
27. Val av naturspanarkommitté
28. Val av brevduvesamordnare.
29. Val av boulekommitté
30. Val av bowlingkommitté
31. Val av bridgekommitté.
32. Val av kaffekommittér.
33. Val av lotteriansvariga.
34. Val av valberedning och sammankallande.
35. Frågor väckta av förbund, distrikt och medlemmar.
36. Årsmötets avslutning.

Övriga frågor A......................... B................................
C .................. D.............................