Föredragningslista

FÖREDRAGNINGSLISTA
ÅRSMÖTE MED SPF SENIORERNA LINDESBERG ONSDAGEN 20 FEBRUARI KL14.00 ÅR 2019
Plats: Församlingshemmet Lindesberg

1.  Mötet öppnas.
2.  Val av ordförande för årsmötet.
3.  Val av sekreterare samt två justerare för protokollet.
4.  Övriga frågor (30)
5.  Fråga om mötet är i laga ordning kungjort.
6.  Godkännande av föredragningslista.
7.  Verksamhetsberättelse för år 2018.
8.  Ekonomisk rapport 2018.
9.  Revisorernas berättelse.
10. Fastställande av resultat-och balansräkning.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse.
12. Inkomna motioner.
13. Fastställande av kostnadsersättningar för styrelsen.
14. Förslag från styrelsen till budget 2019.
15. Fastställande av årsavgift år 2020.
16. Beslut om antal styrelseledamöter under mandatperioden.
17. Val av ordförande 2019.
18. Val av styrelseledamöter 2019 på 2 år.
19. Val av revisorer och ersättare.
20. Val av hörselombud.
21. Val av trafikombud.
22. Val av kultur- och resekommitté samt sammankallande, Webansvarig/SPF-Nytt.
23. Val av friskvårskommitté samt sammankallande.
24. Val av brevduvesamordnare.
25. Val av bridgekommitté.
26. Val av kaffekommittér.
27. Val av lotteriansvariga.
28. Val av valberedning och sammankallande.
29. Frågor väckta av förbund, distrikt och medlemmar.
30. Övriga frågor   A......................... B................................
      C .................. D.............................
31. Årsmötets avslutning.