Trafik

SPF och PRO har haft ett möte med trafikingenjör Håkan Blaxmo angående trafiksituationen i Lindesberg

  • Kungsgatan Lindesberg

Klicka här för en länk till Örebrodistriktets information om trafik och säkerhet

 

PROTOKOLL

Datum: 2020-08-21
Plats: Brf Bågen, Kungsgatan 64 A, Lindesberg
Ärende: Träff med trafikingenjör Håkan Blaxmo på SBB
Närvarande:
-  Håkan Blaxmo Trafikingenjör SBB
-  Arne Andersson O SPF-Lindesberg
-  Leif Olsson Vice O SPF-Lindesberg
-  Anita Lindgren Styrelsemedlem SPF-Lindersberg
-  Sven Burman WEB-ansvaring och redaktör för SPF-Nytt SPF-Lindesberg
-  Lars Idstam Trafikombud SPF-Lindesberg
-  Reidar Johansson O PRO-Lindesberg
-  Jerry Elvin Sek PRO-Lindesberg

1. Presentation
    Vi gick varvet rund för presentation

2. Uppföljning av skrivelse till SBB 7 juli 2018 ang. trafiken på norra Kungsgatan
a. Arne redogjorde för problemet med för hög hastighet, trots max 30 km/tim
b. Beslut: Håkan B ser till att få en trafikmätning (hastighet, antal och typ av         fordon) Klart: Hösten 2020
c. Vi vill få upp den elektroniska hastighetsskylten som" går runt" i stan på norra  Kungsgatan
Beslut: Håkan B meddelar ansvarig på SBB Klart: snarast
d. Beslut: Håkan verkar för att skapa ett förhöjt övergångsställe mitt på norra  Kungsgatan nära Nya Ågården Klart: Inget löfte nu
Beslut: Test med "kuddar" för att få ned hastigheten innan permanent övergång kan verkställas. Klart: Relativt snart
e. Många parkerar långt mer än 3 timmar på norra Kungsgatan
Beslut: Håkan B påminner parkeringsbolaget. Klart: Vecka 2035
f. Vi diskuterade om man kan begränsa parkerandet längs ena sidan av gatan. Håkan B sa att det kan leda till ännu större hastigheter. Det finns planer att se över gator och trafikflöden i hela Lindesberg, där norra Kungsgatan kan komma att ingå.

3. Cykel- och gångbanor i Lindesberg
a. Anita L redogjorde för sin sammanställning vi fick före mötet. Allmänt så är skyltningen inte konsekvent. Cykelbanor kan försvinna utan förklaring vart de tagit vägen
b. Beslut: Planer för Skröders backe finns Klart: 2021
c. "Gyllene regel" enl. Håkan B: Inga gång/cykelbanor ska korsa huvudled.
d. Västra Loppholmsbron kommer att ersättas med en ny bro 2021 och vara konstruerad för klara en belastning av 12 ton. Bron byggs sannolikt i rostfritt stål för att minska underhållet och att maximera livslängden. Gröna bron rivs 2021 då den är uttjänt, diskussioner pågår om att eventuellt ersätta bron.
e. Cykeldrive (Utrustning/hjälp, belysning) borde göras varje höst.
Någon organisation måste ta ansvar. Vem? Vi tog inga beslut i denna grupp.
f. Två typer av skyltning finns:
i. Smalare gång/cykelbana s.k. kombibana där gående och cyklister ska samverka
ii. Bredare banor min ca 3,5-4 meter s.k. kombibana med markerade linjer för att separera gående och cyklister t.ex. Bergslagsbacken.
g. Håkan B redogjorde för tankar som finns men där beslut inte är tagna
i. Bredda Strandpromenaden och markera gränser tydligare för synnedsatta.
ii. Vägsituation runt Linde Maskiner ses över. Håkan B har fått uppdraget.
iii. Utläggning av taktilplattor diskuteras.
h. Allmänt råd från Håkan B: Har man en konkret synpunkt på t.ex. felaktig eller bristfällig skyltning/markering: Kontakt Servicecenter på SBB
E-postadress: servicecenter@sbbergslagen.se
Bifoga gärna bild och förklara tydligt vad man vill.

4. Gatan mellan nya flugparken och Wiener-konditoriet
Jerry E presenterade en tanke man kunde göra om den biten som ett "Gångfartsområde" eller spärra av helt.
Beslut: Håkan B tyckte det lät intressant. Han ska tänka på saken

5. Kristinavägen vid Prästgatan, snett mitt emot nya Libo-husen
Varutransporter till butik, där lastbilar ställer sig på trottoaren för lossning är ju inte bra!
Beslut: Håkan B sa att detta inte är tillåtet

6. Nästa träff i denna grupp
a. Feb/april 2021 vore bra. Vi skulle kanske bjuda in Polis (Stefan Toll) och kommunen t.ex. Irja G, Henrik Arenvang
Beslut: Lars I driver frågan

7. Övrigt beslut inom SPF
Lars I bjuder in polisen Stefan Toll till nästa månadsmöte, när det nu kan hållas

8. Avlutning
Vi tackade varandra och Håkan B uppskattade att bli inbjuden och vi andra uppskattade att han tog sig tid med oss.

Förkortningar:
SPF-Seniorerna: SPF=Sveriges Pensionärsförbund
PRO : Pensionärernas RiksOrganisation.
SBB: Samhällsbyggnad Bergslagen (Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg)

Bilaga
1. Skrivelse till SBB 7 juli 2018
2. Gång och Cykelbanor i Lindesberg

 

Uppföljning av mötet med kommunens trafikansvarig

I augusti-numret av SPF-Nytt berättade vi om en träff med Lindesbergs kommuns trafikingenjör Håkan Blaxmo. Här följer en uppföljning.
Trafikmätningen på norra delen av Kungsgatan som var utlovad, har ännu inte utförts. Detta beror enligt uppgift på att dels hade man krångel med apparaturen, dels fanns behov att göra trafikmätningar på fler håll.
Nästa steg för att underlätta för gående att korsa Kungsgatan till och ifrån Nya Ågården är att bygga ett förhöjt övergångsställe. Innan man verkställer en uppbyggnad, vill man lägga ut lösa "limpor" för att testa om det hjälper att få ner hastigheten. Innan något av detta kan utföras ska trafikmätningen enligt ovan först göras.
Utläggning av "limporna" kan inte göras på vintern p.g.a. snön. Följaktligen kan prov med "limpor" ske tidigast i vår.
Den flyttbara hastighetsskylten har varit uppsatt på Kungsgatan några dar, men flyttades därefter till ny "fartsträckor" i kommunen. Kommunen äger endast en skylt. De flesta bilister reagerar på skylten som visar hur fort man kör, men tyvärr inte alla.
Man har lovat att skicka ut parkeringsvakter för att åtgärda problemet med långtidsparkeringar på norra Kungsgatan. Tyvärr har kommunen endast tillgång till parkeringsvakt 10 tim/vecka för hela Lindesbergs kommun.
Tankar finns hos trafikansvariga att se över gång och cykeltrafik på Strandpromenaden. Den är för smal för att separera gående och cyklande, varför den långsiktiga lösningen kan bli att förbjuda cykeltrafik på Strandpromenaden. Detta kan bara göras efter att man ordnat cykelbanor längs Kristinavägen. Idag måste cyklande korsa Kristinavägen flera gånger, vilket ju är helt förkastligt på en huvudled.
Det planeras att göra Kristinavägen mellan Wienerkonditoriet och Flugparken till ett gångfartsområde, vilket beräknas vara klart 2023.

Lars Idstam
Trafikombud för SPF-Seniorerna Lindesberg