Trafik

 • Kungsgatan Lindesberg

Klicka här för en länk till Örebrodistriktets information om trafik och säkerhet

Örebrodistriktets trafikinformation 21/3 2022

Örebrodistriktets trafikinformation 05/ 2022

Örebrodistriktets trafikinformation 22/8 2022

Örebrodistriktets trafikinformation 10/2022

Örebrodistriktets trafikinformation 02/2023

Örebrodistriktets trafikinformation 03/2023

Örebrodistriktets trafikinformation 11/2023

 

 

NOTERINGAR

 

Datum: 2021-10-20

Plats: Tittis Bistro

Trafikingenjör Håkan Blaxmo informerar på vårt månadsmöte

 

Håkan Blaxmo är trafikingenjör på Samhällsbyggnadsförbundet, Bergslagen som riktar sig till Lindesberg, Nora, Kopparberg och Hällefors.

Fokus: Tillgänglighet och trafiksäkerhet.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Ta han om ca 100 skrotbilar per år

 • P-tillstånd

 • Dispenser för tunga transporter

 • Yttrande bygglov m.m.

Framtidsplaner för Lindesberg:

För att kunna hantera framtida översvämningar måste avloppsrör läggas. Kristinavägen kommer att grävas upp 2023 från Flugparken fram till Frost konditori.

I samband med det kommer man att rätta till en del saker t.ex. måla nya övergångsställen som ju har saknats, fixa till parkeringsplatser längs gatan, eventuellt flytta träd mm.

Pågående trafikutredning i Lindesberg

 • Trafikverket (de som ansvarar för t.ex tågtrafik mm) har tankar om att vägöverfarten vid Frost konditori ska tas bort. Det sko dock fortsättningsvis vara möjlighet för gång- och cykeltrafik att passera över järnvägskorsningen. Inget av dessa planer är beslutade än.
  Man ser över ”matargator”, gator som leder fram till större huvudleder.

 • Vägnätet i Dalkarlshyttan ska utvecklas i samband med att exploatering av området sker för att skapa en säkrare trafikmiljö.Arbete med att öka säkerheten för gång- och cykeltrafik pågår.

  I Trafikverkets ÅVS planeras det för säkrare infarter till Lindesbergs från rv 50. Det kan bli aktuellt i framtiden med 2-1 väg förbi Lindesberg och norrut mot Storå.

 • Skyltningen genom Lindesbergs centralort ska förbättras. Vid tillfälliga omdirigeringar från RV50, har trafikanter svårt att hitta genom stan.

 • Vissa delar av strandpromenaden ska förbättras genom att måla vita kantlinjer så synskadade får hjälp att orientera sig.

 

Frågor till Håkan Blaxmo

Fråga: Kan vi får max 30 km/tim på torphyttevägen?

Svar: 40 km/tim planeras.

Fråga: När får vi förhöjt övergångsställe vid nya Ågården? (Medborgarförslag inlämnat)?

Svar: Inget bestämt ännu. Nästa år har Håkan B äskat utökad budget. Vi får se vilka beslut som tas.

Fråga: Varför är det så hög kant från Västerplan över Torphyttevägen till Ålkilsgatan?

Svar: För att buffra vatten vid stora regnmängder.

Fråga: Vem har företräde in en korsning, cykel eller bil?

Svar: Alla trafikanter har skyldighet att anpassa hastigheten i korsningspunkter. Vid vägkorsning mellan körbana och cykelbana ska båda trafikanterna visa hänsyn mot varandra.

Fråga: Vad gör ni åt korsningen Skolgatan – Kristinavägen?

Svar: Skolgatan ska breddas vid flugparken och dess lilla parkering tas bort. Allt för att underlätta för bussarna.

Fråga: Bondskogsvägen är farlig för cyklister. Vad gör ni åt det?

Svar: Bondskogsvägen är prioriterar och planer finns att utvecklas cykelstråk längs med denna gata.

Fråga: När öppnas Kullgatan upp för trafik till Köpingsvägen?

Svar: Kullgatan kommer att öppnas upp inför uppgrävningen av Kristinavägen 2023. Dessutom ska gång- och cykelbana fixas till mot Hermanstorpsvägen

Fråga: På Skolgatan nära Posten står ibland PostNord-lastbilar mitt i vägen och blockerar?

Svar: Det är aldrig bra att placera verksamheter som kräver lastbilstransport inne i stadskärnan., men i detta fall är det svårt att göra något i närtid.

Fråga: Har P-vakter blivit mer nitiska?

Svar: Vi har köpt mer tid av parkeringsvaktbolaget. Vi har ökat från 10 tim/vecka till 20 tim, så ja det har utökat sin bevakning, vilket har uppskattats av köpmännen. P-vakterna prioriterar trafiksäkerheten.

Fråga: P-skiva hur fungerar det?

Svar: Generellt råder 3 timmar med p-skiva i området mellan broarna. På vissa ställen skyltas endast 1 timme. Det förkommer att folk skruvar fram p-skivan när 3 timmar har gått för att på så sätt förlänga tiden. Detta är inte rätt. Man kan får p-böter om man gör så. Enda sättet är att flytta bilen.

Fråga: Hur kommer man tillrätta med villaägare som låter sina häckar breda ut sig över trottoarer?

Svar: Meddela Servicecenter för SBB via deras hemsida https://online.infracontrol.com/Public/IssueForm/104/Default

Ladda upp ett foto och beskriv problemet.

Avslutning

Ordförande Arne Andersson tackade Håkan B samt överlämnade en lite gåva som tack. Håkan B lovade att återkomma till ett annat månadsmöte.

 

Vid Pennan

Lars Idstam, Trafikombud för SPF-Seniorerna, Lindesberg