Föredragningslista för årsmötet 2017

FÖREDRAGNINGSLISTA
ÅRSMÖTE MED SPF SENIORERNA LINDESBERG ONSDAGEN 15 FEBRUARI KL14.00 ÅR 2017.
Plats: Församlingshemmet Lindesberg

1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande för årsmötet.
3. Val av sekreterare samt två justerare för protokollet.
4. Övriga frågor (30)
5. Fråga om mötet är i laga ordning kungjort.
6. Godkännande av föredragningslista.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2016.
8. Ekonomisk rapport 2016.
9. Revisorernas berättelse.
10. Fastställande av resultat-och balansräkning.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse.
12. Inkomna motioner.
13. Fastställande av kostnadsersättningar för styrelsen.
14. Förslag från styrelsen till budget 2017.
15. Fastställande av årsavgift år 2018.
16. Beslut om antal styrelseledamöter under mandatperioden.
17. Val av ordförande 2017.
18. Val av styrelseledamöter 2017.
19. Val av revisorer och ersättare.
20. Val av hörselombud.
21. Val av trafikombud.
22. Val av kultur- och resekommitté samt sammankallande.
23. Val av friskvårskommitté samt sammankallande.
24. Val av brevduvesamordnare.
25. Val av bridgekommitté.
26. Val av kaffekommittér.
27. Val av lotteriansvariga.
28. Val av valberedning och sammankallande.
29. Frågor väckta av förbund, distrikt och medlemmar.
30. Övriga frågor A......................... B...................................
                          C......................... D...................................
31 Årsmötets avslutning.