Föredragningslista

FÖREDRAGNINGSLISTA
ÅRSMÖTE MED SPF SENIORERNA LINDESBERG ONSDAGEN 23 FEBRUARI KL15.00 ÅR 2022
Plats: Tittis Bistro

1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande för årsmötet.
3. Val av sekreterare samt två justerare för protokollet.
4. Övriga frågor (30)
5. Fråga om mötet är i laga ordning kungjort.
6. Godkännande av föredragningslista.
7. Verksamhetsberättelse för år 2021. Se hemsidan
8. Ekonomisk rapport 2021. Se hemsidan
9. Revisorernas berättelse. Se hemsidan
10. Fastställande av resultat-och balansräkning. Se hemsidan
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse.
12. Inkomna motioner.
13. Fastställande av kostnadsersättningar för styrelsen.
14. Förslag från styrelsen till budget 2022. Se hemsidan
15. Fastställande av årsavgift år 2023. Förslag oförändrat 275 kr
16. Beslut om antal styrelseledamöter under mandatperioden. Oförändrat

     De olika valen av styrelseledamöter, ombud, kommittéer mm enligt
     Valberedningens förslag.
17. Val av ordförande 2022
18. Val av styrelseledamöter 2022 på 2 år.
19. Val av revisorer och ersättare.
20. Val av hörselombud.
21. Val av trafikombud.
22. Val av kultur- och resekommitté samt sammankallande, Webansvarig/SPF-Nytt.
23a. Val av friskvårskommitté samt sammankallande.
23b. Val av naturspanarkommitté
24a. Val av brevduvesamordnare.
24b. Val av boulekommitté
24c. Val av bowlingkommitté
25. Val av bridgekommitté.
26. Val av kaffekommittér.
27. Val av lotteriansvariga.
28. Val av valberedning och sammankallande.
29. Frågor väckta av förbund, distrikt och medlemmar.
30. Övriga frågor A......................... B................................
C .................. D.............................
31. Årsmötets avslutning.