Föredragningslista

FÖREDRAGNINGSLISTA
ÅRSMÖTE MED SPF SENIORERNA LINDESBERG FREDAGEN 26 FEBRUARI KL14.00 ÅR 2021
Plats: Virtuellt

1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande för årsmötet.
3. Val av sekreterare samt två justerare för protokollet.
4. Övriga frågor (30)
5. Fråga om mötet är i laga ordning kungjort.
6. Godkännande av föredragningslista.
7. Verksamhetsberättelse för år 2020. Se hemsidan
8. Ekonomisk rapport 2020. Se hemsidan
9. Revisorernas berättelse. Se hemsidan
10. Fastställande av resultat-och balansräkning. Se hemsidan
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse.
12. Inkomna motioner.
13. Fastställande av kostnadsersättningar för styrelsen.
14. Förslag från styrelsen till budget 2021. Se hemsidan
15. Fastställande av årsavgift år 2022. Förslag 275 kr
16. Beslut om antal styrelseledamöter under mandatperioden. Oförändrat

     De olika valen av styrelseledamöter, ombud, kommittéer mm enligt
     Valberedningens förslag.

17. Val av ordförande 2021.
18. Val av styrelseledamöter 2021 på 2 år.
19. Val av revisorer och ersättare.
20. Val av hörselombud.
21. Val av trafikombud.
22. Val av kultur- och resekommitté samt sammankallande, Webansvarig/SPF-Nytt.
23. Val av friskvårskommitté samt sammankallande.
24. Val av brevduvesamordnare.
25. Val av bridgekommitté.
26. Val av kaffekommittér.
27. Val av lotteriansvariga.
28. Val av valberedning och sammankallande.
29. Frågor väckta av förbund, distrikt och medlemmar.
30. Övriga frågor A......................... B................................
C .................. D.............................
31. Årsmötets avslutning.