Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll

Årsmöte med SPF Seniorerna Svenljunga
onsdagen den 3 febr. 2016 i Örsåsgården
1

Ordföranden Karl-Erik Johansson öppnade mötet med att hälsa alla medlemmar välkomna.

2
Mötet inleddes med en minnesstund för bortgångna medlemmar under föregående år.
Greta Svensson medverkade med diktläsning och Lars
Rydh framförde ett musikstycke. Unisont sjöngs psalmen "Härlig är jorden"

3
Till ordförande för årsmötet valdes Birgitta Peterson.

4
Till sekreterare för årsmötet valdes Inga-Britt Högberg.

5
Till justerare och rösträknare valdes Anita Jonsson

och Göran Eriksson.

6
Kallelse till årsmötet godkändes.

7
Den utsända dagordningen fastställdes.

8
Verksamhetsberättelse föredrogs av Marianne Gedda och godkändes.

9
Revisionsberättelsen föredrogs av Rune Peterson och godkändes.

10
Resultat och balansräkning 2015

föredrogs av Göran Eriksson och godkänndes.

11
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

12
Ersättningsarvode 10 000:-

till styrelsen och övriga kommittéer godkändes.

13
Budgeten för 2016 föredrogs av Egon Ölje och godkändes.

14
Beslutade att antalet styrelseledamöter och ersättare skulle vara (7+2)

15
Till ordförande för 1 år omvaldes Karl-Erik Johansson.

16
Styrelseledamöter som kvarstår 1 år :

Marianne Gedda Berit Ivarsson Eva Johansson

Omval för 2 år :.

Marianne Brundin Lars-Gunnar Larsson Egon Ölje

Ersättare: ytterligare 1 år : Sven-Arne Persson.

Omval på 2 år :. Göran Eriksson

17
Till revisorer valdes Rune Pettersson och Anita Johansson

med Lilian Westberg som ersättare.

18
Ombud till Distriktets årsmöte den 9 april på Simonsland

i Borås valdes Karl-Erik Johansson, Marianne Gedda,

Berit Ivarsson, Eva Johansson, Marianne Brundin

med Lars-Gunnar Larsson och Göran Eriksson som ersättare.

19
Till valberedningen valdes kvarstående

Gunilla Robertsson på 1 år- sammankallande

samt 2 år Margareta Lundgren och

Ing-Britt Henriksson nyvaldes på 2 år.

20
Till studiekontakt med Studieförbundet Vuxenskolan omvaldes

Birgitta Peterson för 1 år.

21
Till resekommitté:

Omval för 2 år Gert-Owe Larsson Margaretha Persson

Omval på 1 år Lena Djurfors

Nyval för 1 år Leif Barsenholt -sammankallande.

22
Till Friskvårds och Säkerhetskommitté:

kvarstår för 1 år Marianne Brundin och Kjell Karlsson.

Omval på 2 år Mona Reimer

Nyval på 1 år Sixten Arvidsson

23
Till kaffekommitté omvaldes på 2 år:Astrid Kjellgren- sammankallande,

Birgit Josefsson Gunnel Lagerqvist och Gunilla Nilsson

Kvarstår på 1 år Inger Tholin och Vivan Josefsson

Ingegerd Börjesson Inga-Lisa Christensson

Lars-Gunnar Larsson

Nyval 2 år Lennart Svensson

24
Till Festkommitté omvaldes för 1 år

Marianne Brundin och Anna-Greta Henriksson.

Omval på 2 år Mona Reimer

25
Till programkommitté omvaldes för 1 år

Anna-Greta Henriksson och Sonny Lundqvist

Nyvald på 2 år Berit Pettersson

26
Till lotteriansvariga kvarstår Kerstin Larsson på 1 år,

Omvald på 2 år Marianne Gedda

med ersättare på 1 år Gun Sunnerås och Sune Widar.

27
Till pressreferent omvaldes Marianne Gedda på 1 år.

28
Ansvariga för hemsidan kvarstår Inga-Britt Högberg på 1 år

Omval Ing-Marie Bengtsson på 2 år.

Till ledamöter KPR mandatperiod 2015-2018 kvarstår:

Lennart Andersson Hasse Englund Anita Johnsson Dan Zarelius

Ersättare: Stig Svensson Inger Tholin

29
Inga övriga frågor fanns

30
Årsmötet avslutade med att Birgitta Peterson

önskade alla lycka till med det nya året.

Birgitta Peterson Inga-Britt Högberg

Mötesordförande Mötessekreterare

Karl-Erik Johansson

Ordförande

Justerare: Justerare:

Anita Jonsson Göran Eriksson