Protokoll

Protokoll fört vid årsmöte med SPF SENIORERNA ARBRÅ
den 7 februari 2017 i Sockenstugan.

Gunilla Lundkvist hälsade 45 deltagare varmt välkomna till årsmötet.
Särskilt välkomnades de fyra eleverna från Folkhögskolan i Bollnäs, som var
dagens underhållare. Vi började med att äta en lätt lunch med soppa och smörgås.
Före parentationen fick vi lyssna på musik av eleverna.
Parentation hölls över tolv medlemmar som avlidit under 2016. De hedrades med tänt ljus och Gunilla läste upp alla namnen. En tyst minut följde och Gunilla läste "Det är vackrast när det skymmer" av Pär Lagerkvist.
Våra underhållare spelade en stund till.

§1 Öppnande
Ordföranden Gunilla Lundkvist förklarade årsmötet öppnat.
§2 Val av mötesfunktionärer
Beslut: enligt valberedningens förslag valdes Olle Arvidsson till
ordförande, Lillemor Berg till sekreterare, Monika Roos och Sten Löfgren
till justerare tillika rösträknare.
Gunilla överlämnade ordet till Olle, som tackade för förtroendet att få leda
dagens förhandlingar.
§3 Mötets stadgeenliga utlysande
Mötet befanns vara utlyst i laga ordning.
§4 Föredragningslista
Den föreliggande föredragningslistan godkändes.
§5 Styrelsens årsberättelse för 2016 (verksamhet och ekonomi)
Mötesordföranden föredrog verksamhetsberättelsens rubriker och läste
slutorden. Kassören Lars-Göran Larsson redogjorde för den ekonomiska
berättelsen.
Beslut: årsmötet beslutade att med godkännande lägga de båda berättelserna
för 2016 till handlingarna. Bilaga 1
§6 Revisorernas berättelse
Revisor Rinus Onkenhout föredrog revisionsberättelsen.
Beslut: att med godkännande lägga berättelsen till handlingarna. Bilaga 2
Styrelsens ledamöter deltog inte i beslutet.
§7 Beslut om resultat- och balansräkning
Beslut: att fastställa 2016-års resultat och tillgångar.
§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna förslog full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Beslut: årsmötet beslutade att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
Styrelsens ledamöter deltog inte i beslutet.
§9 Fastställande av reseersättningar
Valberedningen föreslog oförändrad reseersättning; 18.50 kr/mil skattefritt.
Beslut: att fastställa reseersättningen för 2017 till 18.50 kr/mil skattefritt.

Justerandesignatur. Sid 1 av 4

§10 Styrelsens förslag om ändrad tid och dag för månadsmöten.
Förslaget att ändra dag utgår, eftersom vi inte kan vara i sockenstugan då.
Att ändra tiden till kl. 13.00 kvarstår som förslag.
Beslut: årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att vi har månadsmötena
kl. 13.00 1: a tisdagen i månaden.
§11 Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2017
Lars-Göran Larsson redovisade budgetförslaget.
Gunilla Lundkvist föredrog förslaget till verksamhetsplan.
Beslut: årsmötet beslutade att fastställa budgeten för 2017,
att godkänna den föreliggande verksamhetsplanen för 2017. Bilaga 3
§12 Fastställande av årsavgift för 2018
Förslag förelåg om oförändrad årsavgift.
Beslut: att fastställa årsavgiften för år 2018 till 250 kr.
§13 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt ersättare
Valberedningen förslår sju ordinarie och en ersättare.
Beslut: att antalet ledamöter fastställs till sju samt en ersättare.
§14 Val av ordförande för ett år
Förslag från valberedningen: Jan Blomgren.
Beslut: årsmötet beslutade enhälligt att välja Jan Blomgren till ordförande
för ett år.
§15 Val av övriga ordinarie styrelseledamöter
Moje Engstedt har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen.
Lars-Göran Larsson, Barbro Englund och Knut Jonsson har ett år kvar av mandattiden.
Valberedningens förslag lades fram.
Beslut: årsmötet beslutade att enligt valberedningens förslag välja Marjatta Onkenhout
och Lillemor Berg till ordinarie ledamöter för en tid av två år samt Gunilla Lundkvist på
ett år.
§16 Val av ersättare för styrelseledamöter
Beslut: att enligt valberedningens förslag välja Karl-Åke Lundkvist och Rinus Onkenhout
till ersättare i styrelsen, för en tid av ett år.
§17 Val av revisorer jämte ersättare
Rinus Onkenhout har avsagt sig uppdraget.
Ordföranden föredrog valberedningens förslag.
Beslut: att enligt valberedningens förslag välja Sten Löfgren, omval och Leif Jonsson, nyval,
till revisorer samt Tord Jacobsson till revisorsersättare. Samtliga väljs för ett år.
§18 Val av ombud till distriktets årsstämma
Valberedningen föreslår att styrelsen utser ombuden.
Beslut: enligt valberedningens förslag.
§19 Val av KPR ombud
Valberedningen förslår omval.
Beslut: att utse Barbro Englund till KPR-ombud med Lillemor Berg som
ersättare. Båda för ett år.
§20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Föreslås oförändrat.
Beslut: att tre ledamöter skall ingå i valberedningen.
Justerandesignatur sid 2 av 4

§21 Val av valberedning
Bosse Johansson har ett år kvar av sin mandattid. Martha Törnfelt och Leif Jonsson har
avsagt sig omval. Då vi inte har förslag på nya ledamöter till valberedningen, föreslår
Bosse att styrelsen får uppdraget att hitta nya ledamöter och att sammankallande utses
när valberedningen blir fulltalig. .
Beslut: att enligt förslaget ge styrelsen uppdrag att hitta två nya ledamöter till
valberedningen och att därefter utse sammankallande.
§22 Övriga val
Moje Engstedt och Gunnel Wanzelius har avsagt sig uppdraget i aktivitetsgruppen,
Barbro Englund och Gunnel Wanzelius har avsagt sig uppdraget i köksgruppen.
Valberedningens förslag föredrogs.
Beslut: årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att för ett år välja:
a) Marjatta och Rinus Onkenhout, omval, Anders Eriksson och Ronny Öhman,
båda nyval, till aktivitetsgruppen Frisk- och hälsovård med Rinus som
kontaktman för Boulen,
b) till resekontakt, Bosse Johansson, omval, och Barbro Englund, nyval,
c) Kristina Pennlöv, omval, till webbansvarig,
d) Rinus Onkenhout, omval, till trafikansvarig,
e) till studieansvarig, Marjatta Onkenhout, omval,
f) att utgöra köksgrupp Lena Forsell, Britt Eriksson, Elsie Brunzell, Inglis Rodin,
Sigrid Westlin, samtliga omval samt nyval av Leif Jonsson, Kjell Sköld och Britt
Löfgren med Lena Forsell som ansvarig.
§23 Övriga frågor
a) Bosse uttrycker sin glädje över att Barbro kom in i resegruppen. Hon har en syster, som är reseledare i Bollnäs SPF och Bosse har bra kontakt med Röda
Korset. Detta bådar för att det skall kunna bli åtskilliga resor framöver.
b) Luciano Nicolai undrade över skrivtolkar. Lillemor förklarade att vi brukar ha
skrivtolkar på årsmötena. I år kunde tolkcentralen tyvärr inte hjälpa oss.
§24 Avslutning
Mötesordföranden Olle Arvidsson tackade för ett bra möte och bra verksamhet.
Årsmötesförhandlingarna förklarades avslutade.

Avtackningar
Gunilla ber de som skall avtackas att komma fram.
Moje Engstedt avgår ur styrelsen, aktivitetsgrupp och som kontaktman för
Boule och Bowling, Rinus Onkenhout avgår som revisor, Leif Jonsson avgår ur
valberedningen, så också Martha Törnfelt, Gunnel Wanzelius avgår ur köks- och
aktivitetsgruppen, Barbro Englund, avgår ur köksgruppen
Samtliga får ett STORT TACK för sina insatser, varsin blombukett och applåder.

Nu fick vi åter njuta av sång och musik. Sånger i folkloristisk stil och trevliga
texter, som lockade till skratt.
TACK, TACK för musik och sång, en liten blomma överlämnades till de fyra eleverna. Applåder.

Justerande signatur sid 3 av 4

Nu serverades tårta och kaffe.
Leif Jonsson passade på att rikta ett Tack till styrelsen och alla funktionärer.
Särskilt tack till Gunilla för de 2 år som hon varit ordförande. Vi uppskattar det arbete
som ni gör. TACK och applåder.
Marjatta informerade om polisens Seniorråd., där hon ingår som representant från oss.
Den 26 april i Kulturhuset blir det en heldag för alla pensionärer i Bollnäs, Söderhamns
och Ovanåkers kommuner. Det handlar om trygghet i vardagen. Marjatta uppmanar oss
att delta med så många som möjligt. En chans att fråga och lyssna på en rad föreläsare.

Så var det dragning på årorna. Många vinster till en lång rad vinnare.

Vår nyvalde ordförande Jan Blomgren tackade för idag. Vi ses på träffen den 2 mars.

Justeras den ...13....februari 2017

.............................................................................................
Olle Arvidsson Monika Roos Sten Löfgren
Mötesordförande Justerande Justerande

......................
Lillemor Berg
Mötessekreterare

Originalet i pappersform skrevs under den 13 februari 2017.

Sid 4 av 4