Rapport från Kommunala pensionärsrådet (KPR) den 26 oktober 2017

Rapport från Kommunala pensionärsrådet (KPR) den 26 oktober 2017

1. Delårsbokslut

Redogörelse lämnades för delårsbokslut tom augusti 2017. Det visade sig att hemvårdsnämnden kommer att gå med ca -5 miljoner enligt prognosen. Det är dock en förbättring från 2016 och man ska ta med i beräkningen att nämnden fick bära med sig -5 miljoner från 2016. 3 av 6 delmål uppnås. Sjukdagarna har minskat med 3 men målet uppnås inte. Hemtjänst och utomkommunal vård har ökat, liksom personal-kostnader för nyanställda och bredvidgång.

2. Personalsituation

Personal sista augusti var 1865 personer, en ökning med 100 från föregående år. Årsarbetare = heltidsanställda är 89 % d.v.s. 1668 personer. Visstidsanställda 3 månader eller längre 134 personer, går ofta på vikariat eller timmar. 127 av de anställda är män, vill ha heltid.
Sjukdagar var 23/person/år. 32% av de anställda hade ingen sjukdag under tiden januari-augusti 2017. Flest sjukdagar har anställda under 29 år.
Hemtjänsten har större andel yngre anställda. 79 % är undersköterskor, flest anställda undersköterskor finns på äldreboende. Hemvårdsförvaltningen/-nämnden har pågående utbildningar för att höja kompetensen hos de anställda. Stora svårigheter att rekrytera personal.

3. Integration av nyanlända och arbetslösa

Hemvårdsnämnden har ett projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen (AF) och Arbetsmarknadsinstitutet (AMI) när det gäller integration av nyanlända och arbetslösa.
Många nyanlända har vårdutbildning från sina hemländer men den är inte likvärdig den svenska och måste kompletteras. De får praktisera, AF och AMI tar kostnaden. De kallas serviceassistenter och gör inga vårdinsatser utan sköter tvätt, städ, inköp och sociala kontakter. Handledning från verksamheterna som är positiva till projektet. Totalt rör det sig om 50 plaster men endast 40% är tillsatta. Personerna har uppehållstillstånd.

4. "Plusbostäder " – bostäder anpassade för äldre

En arbetsgrupp med bl.a. pensionärsorganisationerna har lämnat en rapport om "Plusbostäder" till Samhällsbyggnadskontoret. Syftet med rapporten är att i kommunen bygga bostäder anpassade för äldre i såväl egen regi som med andra byggentreprenörer. Bostäderna ska vara belägna med närhet till service, kollektivtrafik, innehålla gemensamhetutrymme och personal del av dagen.

5. "Smarta lägenheter" i Getinge

HFAB bygger 6 lägenheter i Getinge, "smarta lägenheter" med mycket teknik inbyggd. Det är ett projekt och framtiden får utvisa om man ska gå vidare. 4 av de 6 lägenheterna är redan uthyrda. Inflyttning 1 februari 2018.

6. Sekretessuppgifter

Från förvaltningens sida har endas ut- och inskrivningsuppgifter från sjukhuset lämnats till Region Halland. Inga journaluppgifter har gått vidare till Boston. Det har det däremot gjorts från vårdcentraler och sjukhus.

7. Avlösarservice

Fri avlösarservice 20 tim/månad gäller nu även för de som har privat utförare i hemtjänsten. Maxtaxan för hemtjänst höjs från 1 januari till 2013 kr/månad.

8. Stimulansbidrag

Stimulansbidragen har använts till förstärkning av rehab.insatser, vårdhund 17 tim/vecka, guldkant för hemtjänst i ordinärt boende.

9. Demensboende

Boende för yngre personer (under 65 år) med demenssjukdomar kommer att ordnas på Gamletull med 12 lägenheter. Kvarboendeprincipen gäller och socialnämnden är huvudman.

Lena Nordström
SPF Seniorerna Gamletull och representant i KPR