Möte 6.12.2018 - Sammanfattning

Kortfattad sammanfattning av KPR:s protokoll från den 6 dec 2018

Hallandstrafiken: Nytt biljettsystem ska införas av Hallandstrafiken sommaren 2019. Nuvarande 27 zoner ska minskas ner till 8 zoner med sammanlagt 36 olika biljettkombinationer. Systemet ska prioritera de resenärer som reser oftast och regelbundet. Nuvarande biljettsystem ska gälla parallellt under 1 år. 70-kortet för seniorer i Halmstad ska tillsvidare vara kvar. Det kommer att tas fram en kommunikationsplan om hur allmänheten ska få information.

Information från hemvårdsnämnden: Justering av minibelopp och maxtaxa inom hemtjänsten mm utifrån det förhöjda prisbasbeloppet samt justering av minibeloppet till följd av lagändring gällande kostnadsposten radio-och TV avgift.

Harplinge äldreboende kommer framledes att drivas som en intraprenad.

Kösystem till äldrelägenhetshus:
Sökande ska vara 75 år för att kunna ansöka.
Två erbjudanden i stället för tre gånger som läget nu är. Vid kommande önskemål om byte ska den enskilde ställa sig i kö på nytt.
För närvarande står 1496 personer i kö för lägenhet. (Antalet är missvisande då vissa står i kö för flera alternativ)

Motverka hemlöshet i Halmstad: Hemvårdsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ta fram en kommunövergripande plan för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden samt ingå i kommunens bostadsförsörjningsplan.
Medarbetare inom hemvårdsförvaltningen upplever nämligen att det ökande antalet orosanmälningar om personer som är eller riskerar att bli hemlösa och som samtidigt är i behov av hemtjänst eller dylikt är mycket svårhanterligt. I synnerhet när det avser hemlösa personer som behöver som behöver tak över huvudet efter utskrivning från sjukhuset.

Redovisning äldreenkät: Det är personer med hemtjänstinsatser och äldre på äldreboenden i hela Sverige som fått chansen att tala om vad de tycker om äldreomsorgen. Enkäten är i sin helhet redovisad i protokollet.
Observandum är att den fråga som visade sämst resultat i båda kundgrupperna handlar om känslan av ensamhet.

God och nära vård: Sedan den nya lagen om hemsjukvård kom vårdas alltfler patienter i hemmen vilket har inneburit nya rutiner och också uppföljningar om hur det fungerar.
Gavs en kortfattad information.

Återrapportering plusbostäder: Det kommer att byggas på Linehed, vid skolan, ett boende för äldre med 30 lägenheter. Referenspersoner från KPR inbjudes att deltaga i planeringen.

/AMN