Så började SPF Gamletull

SPF Goda Vänner beslutade på sitt styrelsemöte den 17 maj 1989 föreslå att en ny SPF förening bildades. Anledningen var att SPF Goda Vänners medlemsantal, 550 personer, medfört lokalproblem för föreningen.


Medlemmarna Stig Eliasson och Sten Holmstedt fick uppdraget att starta en ny SPF förening. Man kom överens om att rekrytera medlemmar från Nicolai och Martin Luthers församlingar. Den 25 augusti 1989 bildades en interimsstyrelse.

Den 7 november 1989 hölls ett rekryteringsmöte i Halmstads teaters festsal, 50 personer anmälde sig som medlemmar. Föreningen fick namnet Gamletull från ett kvarter öster om Nissan.
Den 18 september 1989 konstituerade sig styrelsen med Stig Eliasson som ordförande. Övrigastyrelsemedlemmar var Birger Eriksson, Sten Holmstedt, Bernt Lindgren, Brita Rohtén, Jan Sjöberg, Eva Tenfält, Bertil Wennersten och Sven Westerlund.
Stig Eliasson var i omgångar ordförande och under ett antal år omvaldes ordförande som kom att fullgöra en treårsperiod. Ganska snart blev det praxis att en manlig ordförande efter tre år efterträddes av en kvinnlig.
SPF Gamletulls medlemsantal ökade med åren medan Goda Vänners minskade. Detta fick till följd att SPF Goda Vänner på hösten 2007 valde att upphöra som förening. Av 140 medlemmar i SPF Goda Vänner valde 110 att gå över till SPF Gamletull, övriga gick till andra föreningar.
Efter 2007 har SPF Gamletulls medlemsantal vissa år ökat och vissa år minskat för att vid ingången av 2013 vara 703.
Medlemsavgiften var 220 kronor år 2013. Föreningens avgift till distrikt och förbund var 150 kronor.
SPF Gamletull skickar ut program till medlemmarna två gånger per år. I detta informeras om månadsmöten, studiebesök, studiecirklar, resor mm. Annonsering av aktiviteter sker även i Hallandsposten och på föreningens hemsida.