Motioner till SPFseniorernas kongress

Motioner från Strömstararna.

Nedanstående 2 motioner insändes til Bohusdistriktet hösten 2019.

Motion 1 till SPF Seniorernas kongress 2020

Motionens Rubrik:

Handbok för webbpublicering och efterföljande rättelser och tillägg.

Motionens Motivering:

Att information och utbildning alltid skall anpassas till användarnas bakgrundskunskaper och funktionsnedsättningar borde vara en självklarhet om man förväntar sig att mottagarna skall kunna tillgodogöra sig innehållet. På sid.13-14 i handboken ges allmänna instruktioner att en hemsida skall vara överskådlig, lättläst, informativ och på begriplig svenska. Dessa regler borde också gälla manualen! Den prematura version som lanserades (två år försenad) har medfört ett oändligt antal mail med uppdateringar och rättelser i en för mottagarnas åldersgrupp alltför liten textstorlek och oklart språk. Ändringarna förväntas webbredaktörerna själva föra in i manualen.

Motionens Förslag:

Vi föreslår att kongressen beslutar att

förse alla webbredaktörer med en aktuell förståelig, lättläst, manual med textstorlek min. 12p. där skärmdumpar har tillräckligt stor skillnad i kontrast mellan bakgrund och text så att den aktuella åldersgruppen, dvs vi pensionärer kan läsa texten,

alla ändringar som distribuerats fram till nyutgivningsdagen skall vara införda i den nya versionen,

fortsättningsvis distribuera daterade alt. versionsmärkta ersättningssidor för sidor som uppdaterats till webbredaktörerna.

Distriktets yttrande:

Avsändarens Namn:

SPF Strömstararna, Mölndal

Datum:

2019-11-29

Distrikt:

Bohusdistriktet

Motioner, med yttrande från distriktet, ska skickas via e-post till motioner2020@spfseniorerna.se senast vara inkomna den 12 december 2019.

 

Motion 2 till SPF Seniorernas kongress 2020

Motionens Rubrik:

Stoppa störande bakgrundsljud i TV-program av dokumentär karaktär.

Motionens Motivering:

Många seniorer upplever omotiverat bakgrundsljud som störande i samband med talad information i dokumentärer och intervjuer då berättelsen är väsentligast. När budskapet drunknar i musik eller ljudkulisser förväntas vi välja text-TV men det begränsar bilden och fungerar bara vid digital mottagning. Det går bevisligen att producera TV-inslag med budskap som inte drunknar i musik eller oväsen och Aktuellt, Rapport och Agenda är goda exempel på det så varför saboteras budskapen i dokumentära program?

Motionens Förslag:

Vi föreslår att kongressen beslutar att:

Förbundsstyrelsen kraftfullt verkar för att landets seniorer ostört kan tillgodogöra sig den viktiga informationen i dokumentärer och intervjuer som sänds i de olika TV-kanalerna.

Distriktets yttrande:

Avsändarens Namn:

SPF Strömstararna i Mölndal

Datum:

2019-11-28

Distrikt:

Bohusdistriktet

Motioner, med yttrande från distriktet, ska skickas via e-post till motioner2020@spfseniorerna.se senast vara inkomna den 12 december 2019.

 

Nedanstående 5 motioner insändes till Bohusdistriktet 3 veckor före deadline den 31 mars 2017. Enligt uppgift har de lämnats utan åtgärd, eftersom de inte inkommit 6 veckor före deadline. Styrelsen beslutade därför att sända dem direkt till Förbundsledningens medlemmar. Förbundets kongress äger rum den 15 juni 2017.

 

Motion 1 till SPF Seniorernas kongress 2017

Rubrik: Komplettera Svenska Akademiens Ordlista med Ålderism och Åldersdiskriminering.

Motivering: SPF har genom åren argumenterat för att det Svenska samhället skall motverka åldersdiskriminering och ålderism. Vi vet att de argumenten inte har bidragit till någon förbättring för oss seniorer vilket kanske beror på att båda orden saknas i Svenska Akademiens Ordlista och saknar förklarande betydelse för våra motparter.

Däremot inför man varje år nya ord från ungdomskulturer och invandrargrupper som upphöjs till att ingå i det officiella Svenska språket och därför erhåller den status som det innebär att presenteras i SAO.

Det är ytterligare en diskriminering av oss seniorer att SAO saknar vår beskrivning av verkligheten och de problem vi drabbas av.

Motionens förslag: Vi föreslår att SPF tillsammans med övriga pensionärsorganisationer verkar för att SAO kompletteras med orden Ålderism och Åldersdiskriminering.

 

Motion 2 till SPF Seniorernas kongress 2017

Rubrik: Återupprätta respekt och förtroende för alla SPF-föreningars ideellt arbetande förtroendevalda.

Motivering: Sedan förbundsledningen valde att släcka ner vårt fungerande medlemsregister och hemsida och ersätta detta med det nuvarande kaoset som har förorsakat oss fruktansvärt mycket extraarbete till ingen nytta får vi dagligen frågor från våra medlemmar varför vi inte klarar av hemsidan och medlemsregistreringen. Våra förklaringar att kaoset förorsakats av vår valda och avlönade förbundsledning borde vara orimlig men är tyvärr sann och lugnar ofta de nyfikna, men några medlemmar kan ju naturligtvis ifrågasätta vår kunskap och arbetsinsats vilket är mycket olyckligt för oss.

Motionens förslag: Vi föreslår att hela förbundsledningen ställer sig bakom en ingående och förtydligande skriftlig förklaring till det orsakade kaoset i en artikel i medlemstidningen Senioren. Det är också nödvändigt att förbundsledningen skriftligen ber samtliga medlemmar och förtroendevalda om ursäkt för de uppkomna problemen.

 

Motion 3 till SPF Seniorernas kongress 2017

Rubrik: Redovisa öppet för alla SPF-medlemmar via vår medlemstidning Senioren hur upphandlingen startades och genomfördes inför beslutet att ge Softronics uppdraget att bygga våra nya webbsidor, medlemsregister och hemsidor.

Motivering: Sedan december 2016 saknar vi ett fungerande medlemsregister, hemsida och webbplats eftersom det fungerande systemet släcktes ner. Då driftsattes ett två år försenat nytt system som bevisligen aldrig utvärderats och fungerat och detta misstag väcker många frågor bland de drabbade medlemmarna.

Vilka kunniga programvaruföretag gallrades bort och varför?

Hur många programvaruföretag tillfrågades inledningsvis?

Varför valdes Softronics som samarbetspartner eftersom de bevisligen är helt inkompetenta på att bygga hemsidor och medlemsregister?

Hur ser kravspecen från SPF ut som låg till grund för upphandlingen av systemen?

Skrevs avtalet med Softronics till ett fastpris att betalas efter godkänd funktionskontroll eller får de löpande betalning för alla sina misslyckanden?

Vilket ansvar läggs nu på alla de frivilliga krafter som ideellt går in och arbetar för att bygga vårt system?

Innebär deras insatser att Softronics slipper ansvar i form av leveransgarantier, kvalitetskontroller, driftsäkerhet, framtida uppgraderingar m.m.?

Hur hög blir medlemmarnas extrakostnad för förbundsledningens misslyckande?

Motionens förslag: Vi föreslår att förbundsledningen redovisar hela bakgrunden och beslutsgången samt planerna för hur och när projektet skall färdigställas.

 

Motion 4 till SPF Seniorernas kongress 2017

Rubrik: Inför ett nytt modernt och effektivt system för vår medlemsrekrytering och sammanställ orsakerna till de aktiva avregistreringarna så att dessa kan analyseras och vid behov åtgärdas.

Motivering: Vi har numera en pensionsålder som varierar mellan 65 och 70 år medan förbundsledningen bara erbjuder 65-åringar medlemskap, och detta bara via brev. Detta system är förlegat och ineffektivt för en modern medlemsrekrytering.

Motionens förslag: Förbundsledningen borde samarbeta med klubbarna när det gäller rekrytering för det gynnar båda parter och underlättar att uppnå en positiv medlemsutveckling. Vi föreslår följande förändringar i medlemsrekryteringen:

Att förbundsledningen övergår till ett modernt elektroniskt system för medlemsrekrytering och att föreningarna utan kostnad får kontaktuppgifter på 65-, 67- och 69-åringar.

Att förbundsledningen skyndsamt utreder orsaken till de aktiva avregistreringarna och ihop med berörda föreningar försöker åtgärda problemen.

 

Motion 5 till SPF Seniorernas kongress 2017

Rubrik: Besluta om en återbetalningsplan för de flera hundra miljarder kronor som plundrats ur våra pensionsfonder. Riv upp beslutet om straffbeskattning av sveriges pensionärer.

Motivering: Varje år ökar andelen fattigpensionärer i Sverige på grund av att de inbetalningar vi gjorde till pensionsfonderna plundrades av riksdagspolitikerna som påstod att fonderna var överfinansierade. Dessutom införde alliansregeringens politiker flera straffbeskattningar på landets pensionärer utan att de fem pensionärsförbunden agerade mot detta. Sverige är det enda EU-landet som vägrar skriva under avtalet som förhindrar diskriminering av pensionärer vilket är skamligt och vittnar om mycket svaga förbundsledningar.

Motionens förslag: Inför omedelbart en återbetalningsplan för de plundrade pensionspengarna med krav på ränta på ränta och beräknad tillväxt under åren.

Lagstifta om att våra pensionspremier omfattas av insättningsgaranti för att återskapa förtroendet för vårt pensionssystem.

Återinför rättvis och likvärdig beskattning på arbetsinkomst och inkomst av pension.

Avskaffa bromsen i takt med att vi återfår de tidigare inbetalade pensionspengarna.

Behåll PPM-systemet som ger bra avkastning och försvårar för nya plundringar.