Kallelse till Årsmöte 2019

Styrelsen kallar till årsmöte onsdagen den 20 februari 2019, kl 13.30-16.00 Plats: Konstpoolen, Vikingavägen 39, Nynäshamn. Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta med musikunderhållning.

Dagordning

 • 1 Mötets öppnande.
 • 2 Val av ordförande för mötet.
 • 3 Val av sekreterare för mötet.
 • 4 Val av 2 st. justeringsmän och tillika rösträknare.
 • 5 Frågan om mötets stadgeenliga utlysande.
 • 6 Godkännande av upprättad föredragningslista.
 • 7 Parentation över avlidna medlemmar.
 • 8 Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • 9 Fastställande av balansräkning.
 • 10 Revisionsberättelse.
 • 11 Ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 12 Ersättning till styrelseledamöter och vissa funktionärer.
 • 13 Budget för år 2019.
 • 14 Årsavgift för år 2020.
 • 15 Fastställande av antal styrelseledamöter.
 • 16 Val av ordförande för 1 år.
 • 17 Val av styrelseledamöter.
 • 18 Summering av den kompletta styrelsesammansättningen för år 2019.
 • 19 Val av revisorer, 2 st. + 1 suppleant.
 • 20 Val av ombud till distriktets årsmöte, 2 st.
 • 21 Val av valberedning, 2 st. ordinarie + 1 suppleant.
 • 22 Av förbund, distrikt och föreningsstyrelse väckta frågor.
 • 23 Inkomna motioner.
 • 24 Tack för förtjänstfulla insatser.
 • 25 Övriga frågor.
 • 26 Mötets avslutande.

Motioner: Skall vara ordf. Per-Olow Danielsson tillhanda senast 2019-02-07.
Handlingar: Möteshandlingar finns tillgängliga fr.o.m.2019-01-31 hos styrelsens medlemmar och på hemsidan, se nedan, samt vid årsmötet.

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan för 2019