Info från Region Skånes Läkemedelsstyrning

Uppdaterades: 12 mars 2018

Distriktskontakt med Region Skånes enheten för Läkemedelsstyrning 2017/2018. I texten finns även länkar som kan vara till nytta för enskilda individer.

Januari 2018

Vi hade kontakt i höstas och diskuterade förhållandet att det inte finns någon samlad läkemedelslista i vården.

Det ses skillnader mellan vad som finns i vårdens läkemedelslistor och vilka läkemedel som egentligen har ordinerats och patienten använder.

Detta är belyst i flera rapporter både internationellt och nationellt.

I denna patientsäkerhetsfråga arbetar man både med att få till en nationell läkemedelslista och gemensamma journalsystem, men det kommer att ta tid innan dessa är tillgängliga.

Region Skåne har påbörjat ett arbete under 2017 för att öka kvaliteten på vårdens läkemedelslistor.

Interna aktiviteter görs inom flera områden såsom förbättringar i journalsystem och utbildning.

Patientens medverkan och delaktighet för att ge en samlad bild av sin läkemedelsbehandling kan också vara till stor hjälp och enkla metodstöd för detta finns tillgängliga.

Jag vill tacka igen för den input vi fick av er på patientinformation inom detta område! Era synpunkter var mycket värdefulla i framtagning av materialet.

Här återkopplar jag med den information som tagits fram till patienter och som era medlemmar kan komma i kontakt med vid möten med vården.

På 1177 finns information inför ett vårdbesök

https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Har-du-koll-pa-dina-lakemedel/

På kallelser till vårdbesök kan det komma stå: Ta med en lista över alla läkemedel du använder.

På sin vårdcentral kan man finna eller fråga efter broschyren Mina Mediciner, i vilken man kan skriva ner sina läkemedel.

Den finns även digitalt, för ifyllnad och/eller utskrift: https://vardgivare.skane.se/patientadministration/patientinformation/broschyr/mina-mediciner/

Här kan man även beställa den som broschyr.

Tacksam om ni har möjlighet att sprida ovanstående information till era medlemmar.

För kännedom planerar vi även för att spela in en kortare film och lägga ut denna på sociala medier.

Vi återkommer med mer information när den är klar. Återkom gärna till mig om ni har frågor.

God fortsättning på nya året!

Vänlig hälsning

Catharina Andersson

Leg Apotekare
Enheten för läkemedelsstyrning, Region Skåne
tfn vx 040-675 30 00
catharina.a.andersson@skane.se

Postadress: Enheten för läkemedelsstyrning, Koncernkontoret, 291 89 Kristianstad.

Besöksadress: Region Skåne, Dockplatsen 26, Malmö.

Besök gärna Läkemedelsrådets hemsida: http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/

Här hittar du information om Läkemedelsrådet och Läkemedelsenheten, aktuella utbildningar, läkemedelsnyheter och rekommendationer.

 

Publicerades: 12 mars 2018 Uppdaterades: 12 mars 2018