Hantering av personuppgifter

SPF Seniorerna behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att förbundet ska uppfylla sina åtagande gentemot medlemmarna. Personuppgifter är till exempel personnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Personuppgifter hos SPF Seniorerna finns i ett medlemsregister. Registret utgör underlag för verksamheten i förbundet och dess organisationsled; föreningar och distrikt.

Ändamålet med behandlingen av medlemmarnas personuppgifter är att sända medlemmarna information, frågor och erbjudanden samt att posta förbundets medlemstidning Senioren.

Förbundet ska tillvarata sina medlemmars ekonomiska intressen. Ett sätt att göra det är att erbjuda medlemsförmåner. SPF Seniorerna har därför ingått samarbetsavtal med företag som är beredda att ge medlemmar i SPF Seniorerna erbjudanden. Som ett led i detta kan personuppgifter behandlas av dessa förmånsgivare.

Inom organisationen hanteras medlemsuppgifter på tre nivåer; lokalförening, distrikt och förbund. Vid medlemskap i en lokalförening har distrikt och förbund tillgång till personuppgifterna. Detta för att kunna ge service och information som är av intresse för föreningar och medlemmar.
Begär en enskild medlemmen att byta förening innebär det att personuppgifter blir tillgängliga för den nya föreningen.

Är du medlem i en lokalförening, så anordnas aktiviteter och möten. Föreningen upprättar deltagarlistor för information till deltagarna, debitering samt under vissa förutsättningar kunna erhålla aktivitetsbidrag från kommun eller studieförbund. Många föreningar tar bilder av sina aktiviteter för att kunna marknadsföra dessa och skapa intresse för föreningen genom publicering i programblad och på hemsidor.
Skånedistriktet skapar deltagarlistor för sina aktiviteter. Dessa kan delas för att informera berörda parter. Till exempel informeras medlemmens lokalförening och samarbetande studieförbund.

Den som registrerat sina personuppgifter hos SPF Seniorerna kan begära att personuppgifter ska korrigeras eller att en viss behandling ska upphöra. Begäran om rättelse kan ske skriftlig eller muntligt och innebär att personuppgifterna rättas, kompletteras, blockeras och tas bort eller att behandling upphör.

Den som registrerat sina personuppgifter hos SPF Seniorerna har rätt att gratis en gång per år få utdrag på sina personuppgifter. Ett sådant utdrag kräver skriftlig ansökan.

Den som misstänker bristande hantering av personuppgifter kan anmäla det till telefonnumret eller e-postadressen nedan.

Ytterst personuppgiftsansvarig är:
SPF Seniorerna (organisationsnr 888 000–2830); Box 225 74, 104 22 Stockholm; info@spfseniorerna.se; 08-692 32 50.

Skånedistriktets kontakuppgifter