Kommunala pensionärsrådet

KPR, Kommunala Pensionärsrådet är Falu kommuns organ för samråd, ömsesidig information och ett forum för utbyte av tankar och idéer mellan företrädare för pensionärsorganisa­tionerna, omvårdnadsnämnden och kommunstyrelsen. SPF Seniorernas uppgift i KPR är att tillvarata medlemmarnas intressen i olika frågor.

Våra representanter i KPR

Ordinarie:
Kent Karlsson, 070-7795779 sammankallande
Anders Sätterberg, 070-7315119
Inger Strandmark, 070-2324399
Gunilla Barkar, 070-6771898

Ersättare:
Anna Maria Wahlberg, 070-2507892
Staffan Mild, 072-7418830
Ing-Mari Annasdotter, 070-3068168
Göran Mossberg, 070-5299054

Protokollen från sammanträdena finns på kommunens webbplats, klicka här.

Här är länken till protokoll från Landstingets/Region Dalarnas Pensionärsråd.

Klicka här för att läsa om Måltidsrådet i äldreomsorgen.

Aktuellt från KPR:1 2024

Årets första sammanträde genomfördes den 21 februari på Kulturhuset tio14. Som grund för KPR:s arbete ligger Verksamhetsplan 2024 för Kommunala pensionärsrådet.

Arbetsutskottet kommer att ha en aktiv roll i rådets arbete. Målsättningen är att arbeta med några få områden för att kunna uppnå konkreta resultat. Aktivitetslistan, som är en bilaga till verksamhetsplanen, ska redovisa de aktiviteter som kommer att genomföras under respektive huvudrubrik i verksamhetsplanen.

Följande områden är prioriterade under 2024:

Påverkan i äldrefrågor
• ofrivillig ensamhet
• boendefrågor
• genomlysning av äldreomsorgen (ska preciseras)
Översyn av fonder med fokus på seniorer
Översyn av KPR:s organisation och arbetsformer
• revidering av reglementet
Fritidsaktiviteter
• bowlingfrågan i kommunen

Kommunalrådet Anders Lind redogjorde för att vi nästan är i mål att bli 60000 medborgare i kommunen. I dagsläget är vi 59933 innevånare. 

Beträffande ekonomin för 2023 så redovisar kommunen ett överskott på ca 8 miljoner. Kommunens omsättning är 4 miljarder kronor.

Kommunalrådet önskade att vi anmäler oss till kommunen som valarbetare vid EU-valet.

Sektionschef Jonas Hampus lämnade en redogörelse för omsorgsförvaltningens verksamhet 2023 och hur man uppfyllt de olika kvalitetsmålen. Falun har bra resultat, i mätningar vid jämförelse med övriga kommuner, inom olika områden. Om man vill ta del av vad förvaltningen gjort 2023, går man in på Falu kommuns hemsida och söker under vård och omsorg.  

På SPF Hemtjänstindex är Falun redovisat som nr 8 på en rankinglista bland alla kommuner i Sverige. Hemtjänsten är uppdelad på 30% privat tjänst och 70 % i kommunens regi. 

Vi fick även en redogörelse av vad som krävs för att som pensionär få äta mat i skolorna. Man måste ha ett godkännande från belastningsregistret (finns blankett) och skolans ledning måste ge sitt godkännande. Då frågan är viktig för oss kommer vi att fortsätta att arbeta för att det skall vara enkelt att äta i skolan och samtidigtha möjlighet att träffa skolbarnen.

Vår ordf. Anders Sätterberg tog upp frågan hur kommunen tänkt sig att lösa de framtida frågorna om en allt äldre befolkning och ett ökat vårdbehov samtidigt som allt fler unga inte väljer att arbeta i vårdyrken. Ekonomiska medel för att klara behoven i dag räknas till ca 50 miljarder. ”Trots denna kostnadsutveckling är det samma nivå i verksamheten man når. Samtidigt konstateras att denna nivå har samma brister som konstaterades under pandemin. Detta faktum motiverar starkt angiven genomlysning av äldreomsorgen.” Även PRO biträder vår syn.

Anders Lind och Jonas Hampus tar upp att man får räkna med att familjerna kommer få hjälpa till mer i framtiden. IT hjälpmedel får allt större betydelse. Vi kommer också att bli många fler över 80 år i framtiden.

Fråga väcktes om omsorgsboende och när renoveringar är klara på befintliga boenden så eventuellt de moduler som används i dag kunna användas. Planer för nya boenden perioden 2025–30 anges till ca 28.

Verksamheten för KPR 2023 godkändes och verksamhetsplanen med tillhörande aktivitetsplan för 2024 godkändes.

Övriga frågor. 

De övriga närvarande pensionärsorganisationerna tog upp frågan om deras lokaler.

Anders Lind meddelade att den nya Kommundirektören Hans Näslund kommer att presenteras för KPR.

Nästa sammanträde för KPR är 2024-05-11

Kent Karlsson
FD

Aktuellt från KPR 2023:

Årets fjärde sammanträde genomfördes i Kulturhuset tio14 den 29 oktober mellan klockan 0830–1130.

Dagordningen bestod av 

 • Information från brottsförebyggande rådets verksamhet
 • Information om handlingsplan för vård och omsorgsboende efter IVO:s granskning.
 • Information från pensionärsorganisationerna
 • Övriga frågor.

Kommunstyrelsens vice ordföranden, Anders Lindh, öppnade mötet.

Information om läget med Kommunens omsorgsbostäder och hemtjänst.

Sektionschef Jonas Hampus redovisade att det fortfarande är brist på Bostäder inom omsorgen.  Behovet är en ytterligare utökning av särskilda boende 2024 med minst 20 bostäder.

I dag finns ca 560 bostäder i kommunen men man räknar med att när Herrhagen är återställd samt nya bostäder från SPF Hyreskooperativ boende och andra aktörer kommer det att finnas ca 615 bostäder.  Frågan om SPF förslag att använda tomma vårdavdelningar på regionsjukhuset diskuterades. Om detta sker kommer den ersättning som kommunen betalar idag (10,5 miljoner) att sänkas väsentligt. 

En fråga uppkom om styrning av våra omsorgsfrågor. Idag styrs alla omsorgsfrågor av Omsorgsnämndens verksamhetsplan. 2025 kommer Riksdagen att fatta beslut om en ny socialtjänstlag, som grund för sociala beslut inom kommunen. 

Vi måste minska vårt hemtjänst behov eftersom fler och fler boende har för många timmar och varken personal eller pengar räcker till. Enda lösningen är att flytta över flera till omsorgsbostäder. 

Information om möjligheter till finansiering genom stiftelser

Ellen Grävnings
Inom kommunen finns ett stort antal olika fonder och stiftelser. En genomgång av dessa gjordes för 2-3 år sedan, men något ytterligare arbete med modernisering och tydliggörande för medborgarna har inte gjorts. Efter SPF förfrågan om stiftelsernas möjligheter att användas har ett arbete från stadsförvaltningen påbörjats. Ellen har fått hjälp att gå igenom materialet för att få ett underlag på vilka stiftelser som kan moderniseras. Ett antal av stiftelserna kommer säkert att behöva översändas till Kammarkollegiet för modernisering.  Den totala summan för alla stiftelser är mycket stor, bara på KS finns ca 150 miljoner plus det som andra förvaltningar hanterar. Ett arbete med alla stiftelser kommer att påbörjas snarast och Ellen kommer att redovisa hur arbetet har framskridit för KPR i senare delen av året. Det gäller även hanteringen av pengarna genom Ekonomikontoret.

Verksamhetslista och aktivitetslista 2024

Arbetsutskottet har utarbetat en ny verksamhetslista och aktivitetslista som bättre skall spegla KPR:s verksamhet. KPR antog arbetsutskottets förslag. Aktivitetslistan bifogas KPR protokollet.

Verksamhetsplan 2024
Kommunala pensionärsrådet

Arbetsutskottet kommer att ha en aktiv roll i rådets arbete. Målsättningen är att arbeta med några få områden för att kunna uppnå konkreta resultat. Aktivitetslistan, som är en bilaga till verksamhetsplanen, skall redovisa de aktiviteter som kommer att genomföras under respektive huvudrubrik i verksamhetsplanen. Följande områden är prioriterade under 2024:

 • Påverkan i äldrefrågor
 • ofrivillig ensamhet
 • boendefrågor
 • genomlysning av äldreomsorgen
 • Översyn av fonder med fokus på seniorer
 • Översyn av KPR:s organisation och arbetsformer
 • Bowlingfrågan i kommunen
   

Sammanträdesplan 2024.

Arbetsutskottet: 24 januari, 20 mars 4 september, samt 23 oktober.
KPR: 22 maj samt 27 november.

Mötet ansåg att man skall bibehålla 4 sammanträden för KPR. Presidiet åter kommer med förslag.

Information om nedläggning av Hjälpmedelsbutiker
Linus Nielsen

Linus förklarade att anledningen till ned läggningarna av fyra butiker samt en ambulerande butik var ingen lönsamhet och att Regionen har ett underskott på ca 500 miljoner. De artiklar som saluförts i hjälpmedelsbutikerna har varit kommersiella hjälpmedel. Ett samarbete har inletts med region Gävle för att saluföra hjälpmedlen på Nätet.

Information om satsning på gåfotboll
Gösta Gebauer

Gösta informerade att man ställer upp med ledare från Korsnäs fotboll för de som önskar delta med gåfotboll. I vår förening har vi redan tre lag som håller på med aktiviteten.

Information från omvårdnadsförvaltningen
Susanne Norberg

Susanne meddelade att kommunen underskott ökat sedan tidigare och är nu cirka -50miljoner. Kostnaderna för vikarier, hyrpersonal samt bonusar bidrar till de höga kostnaderna. Mycket av kostnaderna beror på att vi blir fler äldre-äldre som behöver hjälp med framför allt hemtjänst. För att nedbringa kostnaderna behövs mera vård- och omsorgslägenheter. I dag står 30 i kö för bostad. Susanne berörde också våld i nära relation, samt införande av it som hjälp i vården.

Information från Ordföranden
Anders Lind

Informerade om att medverkan från Fritidsförvaltningen kommer att ske på KPR:s möten i fortsättningen.

Man vill ha medverkan från oss äldre att ställa upp på att hjälpa till med de yngre som behöver förebilder.  Man upplever att fler ungdomar söker sig till kommunala aktiviteter och att vi behövs.

Övriga frågor

De olika pensionärsorganisationerna redovisade sina kommande aktiviteter inför julen. Söndag 3 december uppträder SPF kören och PRO kören på Stora torget.

Undertecknad önskar en God Jul och ett gott nytt år.

Kent Karlsson

Nästa möte i KPR  24 januari 2024.