Kommunala pensionärsrådet

KPR, Kommunala Pensionärsrådet är Falu kommuns organ för samråd, ömsesidig information och ett forum för utbyte av tankar och idéer mellan företrädare för pensionärsorganisa­tionerna, omvårdnadsnämnden och kommunstyrelsen. SPF Seniorernas uppgift i KPR är att tillvarata medlemmarnas intressen i olika frågor.

Våra representanter i KPR

Ordinarie:
Margareta Dunkars, 076-8085485, sammankallande
Anders Sätterberg, 070-7315119
Elisabet Ottervald, 076-2365938
Urban Björn, 070-3117131
Inger Strandmark, 070-2324399

Ersättare:
Gun-Britt Sandberg, 070-2429631
Anna Maria Wahlberg, 070-2507892
Gunilla Barkar, 070-6771898
Staffan Mild, 072-7418830

Protokollen från sammanträdena finns på kommunens webbplats, klicka här.

Här är länken till protokoll från Landstingets/Region Dalarnas Pensionärsråd.

Klicka här för att läsa om Måltidsrådet i äldreomsorgen.

Aktuellt från KPR:

Den 5 april kunde hela KPR samlas till ett ordinarie möte för första gången på över ett år. Under pandemitiden har arbetsutskottet fått överta KPR:s roll och haft digitala möten. Ca 25 representanter för PRO, SKPF och SPF Seniorerna infann sig tillsammans med omvårdnadsnämndens ordförande Camilla Sparring och 2:e vice ordförande Barbro Ödlund. Omvårdnadsförvaltningen representerades av sektionschef Jonas Hampus och ordförande för mötet var kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Lindh.

Första punkten på föredragningslistan var ”Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna vad gäller uthyrning av enpersonsfordon på offentlig plats”. Det gällde elsparkcyklar. Stadsjuristen Ellen Gräfnings redogjorde för hur tillstånd beviljats för de två företag som hyr utelsparkcyklar i Falun. Kommunen får inte begränsa näringsverksamhet utan måste ge positiva besked. Elsparkcyklar klassas som vanliga cyklar om maxhastigheten är högst 20 km/tim. Efter användning ska de ställas i cykelställ eller på särskild platta. Gula elsparkcyklar (Qick Scooter) som är felparkerade anmäls här: https://www.qickscooters.com/.

Under många år har vi från SPF Seniorerna påtalat brister när det gäller hörslingor i möteslokaler. Niklas Wolff, projektledare sektor service, berättade att 600 Tkr tilldelats en grupp på tre personer som ska arbeta med frågan. Det finns nu fungerande hörselslingor bara i tio äldreboende. Urban Björn framhöll med skärpa att detta är något som måste prioriteras. Hörselombud ska finnas på varje boende och de ska kunna hantera såväl hörslingor som hörapparater och andra hörhjälpmedel.

Det är ont om möteslokaler i kommunen. Arbetet med att få till stånd ett Seniorernas Hus har pågått i över fyra år utan framgång.  SPF Seniorerna har nu fina och ändamålsenliga lokaler i Gamla Stadshotellet, numera Studenternas Hus, och möjlighet att boka den vackra Wallmanssalen. Tyvärr är den nedsliten och ostädad men Terija Joona som är chef sektor service lovade att se till att den blir åtgärdad.

Många medlemmar är intresserade av bowling men det har saknats lokal. Tomas Jons, sektionschef kultur-och fritidsförvaltningen, berättade att bowlingföreningarna i sta´n planerar att anpassa Falu Plasts lokaler på Ingarvet till en bowlinghall. Kommunen ger ekonomiskt stöd.

Jonas Hampus rapporterade om ”Tillsammans i Falun”. Det är nu PRO och SKPF som står i tur att ordna en aktivitet dit alla pensionärer i kommunen är välkomna. Han meddelade att en seniorvägledare och en utbildningssamordnare har anställts. Seniorvägledaren ska bland annat arbeta med fallförebyggande åtgärder.

Mötet godkände Verksamhetsplanen för 2022 med aktivitetslista samt Verksamhetsberättelsen 2021. Dessa dokument läggs ut på kommunens hemsida tillsammans med protokollet från detta möte. Det är lättast att hitta dem på SPF Seniorernas hemsida under ”Vi påverkar”, klicka här.

Margareta Dunkars