Kommunala pensionärsrådet

KPR, Kommunala Pensionärsrådet är Falu kommuns organ för samråd, ömsesidig information och ett forum för utbyte av tankar och idéer mellan företrädare för pensionärsorganisa­tionerna, omvårdnadsnämnden och kommunstyrelsen. SPF Seniorernas uppgift i KPR är att tillvarata medlemmarnas intressen i olika frågor.

Våra representanter i KPR

Ordinarie:
Kent Karlsson, 070-7795779 sammankallande
Anders Sätterberg, 070-7315119
Urban Björn, 070-3117131
Inger Strandmark, 070-2324399
Gunilla Barkar, 070-6771898

Ersättare:
Anna Maria Wahlberg, 070-2507892
Staffan Mild, 072-7418830
Ing-Mari Annasdotter, 070-3068168
Margareta Dunkars, 076-8085485
Göran Mossberg, 070-5299054

Protokollen från sammanträdena finns på kommunens webbplats, klicka här.

Här är länken till protokoll från Landstingets/Region Dalarnas Pensionärsråd.

Klicka här för att läsa om Måltidsrådet i äldreomsorgen.

Aktuellt från KPR:

Årets första sammanträde var den 23 februari på Wallmanssalen efter inbjudan från SPF.

Kommunen har tagit fram en verksamhetsplan för Pensionärsrådet, för arbetsåret 2023 med ett antal punkter. Målsättningen är att uppnå konkreta mål under 2023 utifrån följande.  

  • Minskad ofrivillig ensamhet bland äldre.
  • Ökade IT-kunskaper hos äldre.
  • Lokaler för pensionärsföreningarnas aktiviteter.
  • Boendefrågor.
  • Möjlighet att påverka i äldrefrågor b la. som remissinstans och genom att få ta del av relevant information.

Uppföljning av målen kommer att ske genom aktivitetslista.

Kommunstyrelsens vice ordföranden, Anders Lindh, öppnade mötet tillsammans med Omvårdnadsnämndens ordförande Susanne Norberg. Ordförande Anders Lindh tog upp betydelsen av Pensionärsrådet och vikten av att vi utvecklade vår verksamhet enligt målområdena.  

Inbjudna gäster:

Sara Hansson är IT strateg i Rättvik.  Hon höll en genomgång hur man arbetar med digitala frågor för äldre. Kommunen arbetar i en central organisation för att bla skapa en mötesplats för digitalt lärande. Sara pekade på den stora befolkningsändring som pågår, med unga som flyttar från regionen och en allt äldre befolkning. Därför måste kommunerna, tillsammans med de äldre, använda mer IT för att de skall kunna klara sig i hemmiljön. Viktigt är också att nå ut i byarna för att främja hälsa och välmående.

Bibliotekschef Karin Hane informerade om den stora organisationsförändring som genomförts i länet. Det har bland annat inneburit att man nu kan använda sitt gröna bibliotekskort i alla biliotek. Vidare kan kortet användas till att komma in i vissa bibliotekslokaler som är obemannade i byarna. Fråga väcktes om pensionärsorganisationerna bättre kan utnyttja skolbiblioteken och övriga lokaler när de är tomma.

Beträffande hjälp med våra egna telefoner och it-plattor mm kan detta inte komma i gång förrän mitten av mars. Det är elever från Lugnet-gymnasiet som hjälper oss, och de ställer upp på onsdagar mellan 13–15 på stadsbiblioteket. Ytterligare information kan fås på webbplats: dalabiblioteken.se

Omvårdnadsförvaltningens seniorvägledare Ulrika Hellmo redogjorde för projektet Förebygga fallolyckor som pågått 2019–2022. Gruppen som man riktat sig till har varit äldre över 80 år. Hembesöken har lett till att det inte har förkommit några fallolyckor efter besök. Hembesök av seniorvägledaren är fortsatt viktig för att äldre skall få möjlighet att skapa bättre livskvalité.

Ordförande Anders Lindh pekade på att bovärdarna i olika bostadsområdena har en betydelsefull roll, tex inom Bojsenburg där Kopparstaden och privata företag samarbetar med snöröjning, sandning mm. Kommunen kan också förbättra situationen för ensamma människor genom att införa ny teknik (smarta hem).

Frågan om utbyggnad av trygghetsbostäder diskuterades och Susanne Norberg framförde att man tittar på ombyggnad av lägenheter inom vissa områden. Ett stort problem för kommunen är tillstånd och lösande av markfrågor. Då behovet är stort behöver man snarast snabba på alla tillstånd. Glädjande är att SPF Falun bidrar till att bygga 28 trygghetsboende.

Vår ordförande Anders Sätterberg redovisade att man genomfört det gemsamma projektet Tillsammans i Falun med övriga pensionärsorganisationer och ser möjlighet att tillsamman fortsätta med gemensamma aktiviteter

Övriga frågor. Med tanke på den hittills besvärliga vintern ställdes fråga om snöröjning, sandning och i vilken omfattning detta görs inom kommunen. Det vore intressant att försökafå fram statistik på hur mycket kostnader som belastar kommunen pga. alla fallolyckor. Frågan ställdes om kommunen kunde medverka till telefonkedja för äldre för att öka tryggheten.

Nästa sammanträde för KPR är 2023 05 24

Kent Karlsson