Föreningens organisation

Uppdaterades: 18 februari 2021

Allt arbete inom SPF Seniorerna Falun bedrivs helt idéellt vilket innebär att inga arvoden utgår till någon i styrelsen eller kommittéer - förutom glädjen och tillfredsställelsen av att ha gjort lite nytta.

En förteckning över alla funktionärer i föreningen hittar du här.

Verksamheten hålls samman av en styrelse bestående av sju ledamöter. Styrelsen sammanträder normalt en gång i månaden.

Expeditionskommittén bemannar föreningens expedition vissa tider i veckan och tar då bland annat emot anmälningar till resor och studiebesök. Se sidan Kontakta SPF Seniorerna  för tider mm.

Husgruppen ansvar för att möblera Wallmanssalen, iordningställa det behov av utrustning som behövs för mötet och för att det vid behov serveras kaffe med fikabröd.

Programkommittén arrangerar medlemsmöten och studiebesök. Medlemsmötena, som är kostnadsfria, består ofta av ett föredrag i varierande ämnen. Efter föredraget finns möjligheter att dricka kaffe gemensamt. Studiebesöken hålls inom Falu tätort och är normalt kostnadsfria. På sidan Möten kan du se nu planerade aktiviteter.

Resekommittén arrangerar resor av varierande längd och omfattning. De består av såväl endagsresor i den närmaste omgivningen som resor till utlandet på en eller två veckor. På sidan Resor kan du se nu planerade resor.

Studiekommittén arrangerar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan ett stort antal kurser inom vitt skilda områden. På sidan Kurser finns en länk till Vuxenskolans webbplats där du se nu aktuella kurser.

SPF-kören består av ett fyrtiotal medlemmar, övar regelbundet och gör uppskattade framträdanden såväl vid föreningens egna månadsmöten som på äldreboenden i kommunen.

Friskvårdskommittén arrangerar en stor mängd olika aktiviteter anpassade till medlemmarnas skilda fysiska förutsättningar och intressen. En del av dessa är kostnadsfria, andra förenade med viss avgift. Läs på sidan Friskvård om nu aktuella aktiviteter.

Informationskommittén ombesörjer föreningens externa och interna kommunikationer. De externa innebär att försöka få referat från våra genomförda aktiviteter införda i lokalpressen. Den interna består av information om planerade respektive genomförda aktiviteter i MedlemsNytt som utkommer fyra gånger per år, på vår webbplats och vår facebooksida och genom de mejl, som skickas ut till medlemmar som har angivit sin epostadress.

Brevduvorna delar ut MedlemsNytt till medlemmarna, vilket innebär att föreningen sparar avsevärda belopp som annars skulle gått till porto. Deras verksamhet samordnas av de Distributionsansvariga.

KPR, Kommunala Pensionärsrådet är Falu kommuns organ för samråd, ömsesidig information och ett forum för utbyte av tankar och idéer mellan företrädare för pensionärsorganisa­tionerna, omvårdnadsnämnden, kommunstyrelsen och Region Dalarnas hälso- och sjukvårdsnämnd. Vår förenings uppgift i KPR är att tillvarata medlemmarnas intressen i olika frågor.

Patientråden har till uppgift att vara en länk mellan befolkning och hälso- och sjukvården. De är kopplade till vårdcentralerna och har cirka två möten per halvår. Vår förenings representanter vill gärna ha dina synpunkter på vården vid din vårdcentral att framföra i vårdcentralens patientråd

Medlemsregisteransvarig håller ordning på oss som är medlemmar så att rätt uppgifter är införda i medlemsregistret. Glöm inte att ändra exempelvis namnbyte, nya adresser eller om du tar bort hemtelefon.

Revisorerna reviderar årets verksamhet.

Valberedningen bereder förslag till val av funktionärer.

Vid årsmötet väljs styrelse, sammankallande i kommittéerna, ledamöter i KPR, medlemsregisteransvariga, valberedning samt revisorer. Årsmötet brukar delegera till styrelsen att utse övriga funktionärer - i praktiken rekryterar kommittéerna själva sina nya medlemmar.

Är du intresserad av att delta i föreningens arbete som funktionär, ta då kontakt med någon i valberedningen, styrelsen eller kommittéerna, klicka här för personuppgifter.

Publicerades: 16 oktober 2016 Uppdaterades: 18 februari 2021