Patientråden

Vårdcentralernas patientråd har till uppgift att vara en länk mellan befolkning och hälso- och sjuk­vården. De har cirka två möten per halvår. SPF Seniorernas representanter vill gärna ha dina synpunkter på vården vid din vårdcentral att framföra i vård-centralens patientråd. Kontakta oss! Vi är följande:

Sammankallande: Marianne Häggblom, 070-4633642

Grycksbo vårdcentral:
Sigrid Strand, 073-826 9596
Silja Lagerberg, 070-5633731

Britsarvets vårdcentral:
Anita Bergqvist, 070-693 1177
Gun-Britt Sandberg, 070-2429631

Tiskens vårdcental:
Jörgen Adolfsson, 073-9759410
Ewa Lindgren, 070-3262391

Norslunds vårdcentral:
Marianne Häggblom, 070-4633642
Sonja Schnürer, 073-0321940

Falu vårdcentral:
Urban Björn, 070-3117131
Birgitta Öbrink Westling, 070-321 55 06

Aktuellt från Patientråden

Tiskens VC

Vid patientrådet 8 mars informerades om projektet God och nära vård. Den svenska hälso- och sjukvården står inför en strukturförändring där primärvården ska bli den verkliga basen och första linjens vård. Vården ska komma närmare medborgarna och bli anpassad till samhällets demografiska utmaningar. Hur ska vårdens aktörer samarbeta för att nå denna förändring?

Vad behöver vi prioritera i det framtida arbetet? Samarbete är en förutsättning och en nyckel.

Vår målbild Nära vård Falun:
Trygga medborgare, utgå från medborgarnas behov.
Relationsskapande, bygga broar, fylla de organisatoriska mellanrummen
Proaktiva, hälsofrämjande och tillgängliga insatser
Tillit till varandra
Allas gemensamma ansvar

Marianne Häggblom, samordnare