Trygghetsboendegruppen rapporterar

(Maj 2021)

Spaden sätts snart i backen på Yxham­margatan för ett tryggare boende för seniorer. Efter fem års arbete har Trygghetsboendegrup­pen nått fram till att det skall by­ggas ett boende för seniorer centralt i Falun.

Byggherre är  Gruvstaden, och Yx­hammarens Kooperativa Hyres­rätts­förening är bildad och för­eningen kommer att blockhyra hela fastig­heten. När detta skrivs ordnas kön till boendet, och när allt är klart med hur lägenheterna skall se ut får de som finns i kön välja lä­genhet efter könummer. Inflyttning beräk­nas till hösten 2022.

Det har varit en lång väg för pro­jekt­gruppen att nå fram till bygg­start. För att skapa en bild av hur föreningens medlemmar vill bo, har vi genomfört två enkäter, följt av in­tresseanmälan för att få ytter­ligare information. Det är ur den senare gruppen som vi nu skapar en kö­ordning och även ge­nomför en för­delning av lägenheter på Yxham­margatan.

När lägenheterna är fördelade och de blivande hy­res­gästerna börjar planera att flytta dit, är det dags för projektgruppen att av­sluta sitt arbete. Vid ett årsmöte i Yx­ham­marens Kooperativa Hyresrättsförening väljs en ny styrelse som tar över från interims­styrelsen.


I huset på bilden blir det en lägenhet, 3 r o k, på övervåningen och i hela bottenvåningen blir det gemensam­hetslokaler. (Foto: Sören Norgren)

Yxhammargatan kommer att bestå av två nybyggda hus på fyra vå­ningar med källare samt ett om­byggt äldre hus som finns där idag. Totalt blir det 29 lägenheter, varierande på 2, 3 & 4 r o k. I det äldre huset på går­den finns en av lägenheterna och i bottenvå­ningen i det huset finns gemensamhetsutrymmen. Dessa består av ett kök och samlingslo­kal. Där är det tänkt att föreningen skall kunna ar­ran­gera olika aktivi­teter för med­lem­marna och man kan även ha privata tillställningar om man så önskar.

Nu har inte Trygghetsboendegrup­pen varit inblandad i att ordna trygghets­boende i Svärdsjö, men vi gläder oss åt att det rör på sig inom kommu­nen med boende för äldre. I Svärdsjö skall det på privat initiativ också byggas ett trygg­hetsboende, vilket är mycket glädjande. Även i Svärdsjö räknar man med inflyttning i slutet av 2022.

För Trygghetsboendegruppen:

Herbert Carlén