Rapport från Kommunala Pensionärsrådet

Det möte som skulle ha hållits den 10 juni blev inställt på grund av coronapandemin men arbetsutskottet har haft sammanträde via internet vid två tillfällen. Vi använde Microsoft Teams som gjorde det möjligt att från vars och ens hem se deltagarna på datorn och begära ordet som vid ett vanligt möte. Från vår förening deltog Anders Sätterberg och Margareta Dunkars.

Inför mötet hade Anders skickat ett brev till ordföranden för KPR, Katarina Gustavsson, där han skriver:

"Under senaste tiden har vi, PRO, SKPF och SPF samtalat hur vi som frivilligorganisationer skulle kunna bidra under rådande pandemi. Vi har då tyvärr misslyckats att få någon kontakt inom kommunen som haft till uppgift att samordna/ koordinera olika insatser riktade till oss äldre i kommunen.

Läser man på Kommunens hemsida så är samordning och koordinering en uppgift kommunen har i tider som denna. Det skall även finnas en ansvarig person utsedd för denna uppgift. Efterforskningar visar att ingen inom kommunen känner till något om detta.

Våra frågor blir därför:

 • Vet ni politiker att kommunen inte har den organisation man anger på hemsidan?
 • Finns det ingen ansvarig person för detta uppdrag?
 • Om det finns en ansvarig, varför vet ingen vem det är?
 • Anser kommunen att det rådande läget inte är tillräckligt allvarligt för att hanteras som en krissituation?
 • Då målgruppen för KPR huvudsakligen omfattar de som betraktas som riskgrupp borde då inte en kommunal krisberedskap ha ett nära samarbete med våra organisationer?

Vi anser att kommunen är skyldig oss och allmänheten en tydlig förklaring för sitt agerande/brist på agerande i denna fråga.

För PRO, SKPF och SPF
Anders Sätterberg"

Dessa frågor togs inte upp på mötet och det svar via e-post som kom från ordföranden var på intet sätt klargörande utan innehöll vissa felaktigheter rörande SPF. "Vi avser att begära en mera genomgripande analys av äldrevården när KPR- verksamheten kommer igång", säger Anders.

Övriga punkter på föredragningslistan var:

 • "Information om arbetet med Covid 19 i våra verksamheter" av sektionschefen i omvårdnadsförvaltningen Johan Björklund.
 • Remiss angående "Vägledande riktlinjer för biståndshandläggning" och "Bildandet av naturreservatet Våckelbergets skogar". Vår ordförande Anders har skrivit svar på dessa.
 • Ansökan om medel som kan bidra till att bryta social isolering.
 • Samarbetet i "Tillsammans i Falun" under pandemin.
 • Studenternas Hus.
 • Dans i Kulturhuset.
 • Tema för höstens föreläsning på biblioteket.
 • Seniormässan hösten 2020

Nästa möte med KPR au kommer att hållas den 2 september.

Margareta Dunkars