210419 Möte med verksamhetsansvariga

Klicka här för anteckningarna i pdf-format för utskrift.

Anteckningar från digitalt möte med verksamhetsansvariga och styrelsen den 19 april 2021

Närvarande:               

Anders Sätterberg Styrelsen, ordförande
Bertil Eek Styrelsen, vice ordförande
Kerstin Assmundson Styrelsen, kassör
Karin Malmgren Styrelsen, sekreterare, Expeditionen
Birgitta Wallman Styrelsen
Gunilla Barkar Styrelsen
Herbert Carlén Styrelsen, Informationskommittén
Hanne Hedin Programkommittén
Christina Haggren Studiekommittén   
Marianne Häggblom Patientråden 
Elsie Karlsson Resekommittén
Margareta Dunkars KPR
Anders Runström Husgruppen
Torsten Gudmunds Medlemsregistret
Kersti Jungsbo Medlemsregistret   
Ove Lindberg IT-hjälpen

 

1. Välkommen
Anders Sätterberg hälsade välkommen. Presentation av deltagarna.

2. Information från styrelsen
2475 medlemmar i SPF Falun 2021-04-19. 24 nya medlemmar. 58 har begärt utträde. Stort tillskott om Svärdsjö går upp i vår förening. Krävs två beslut av medlemmarna i Svärdsjö. I oktober ställde man sig enhälligt bakom förslaget. Krävs ett möte till för att fastställa. Ett nytt förslag om en ny styrelse har kommit från Svärdsjö. Vid medlemsmöte nummer två kommer två förslag att ställas mot varandra. (Gå in i vår förening eller fortsätta med en egen förening i Svärdsjö.)

Anders S redogjorde för ett digitaltmöte där han tillsammans med Anders R har träffat Falu kommuns serviceförvaltning och en politiker gällande lokalfrågor vid gamla statshotellet.

Frågan gällde vilka förutsättningarna var att Wallmanssalen är tillgänglig i höst och att det finns ett mottagningskök. Svaret vi fick är att från den 15 augusti skall det finnas ett mottagningskök för catering och att bokning kan ske av Wallmanssalen. Vi skulle även få översänt ett ritningsförslag på mottagningsköket som information. Beskedet som gavs får ses som ett steg i rättning.

Vi har sökt statsbidrag i projektet Aldrig ensam. Vår ansökan uppfyllde inte kraven därför fick vi avslag på vår ansökan.

Styrelsen har fastställt en reviderad Handlingsplan för 2021 som underlag till respektive berörd kommittés planering. Ambitionen är att bibehålla ambitionsnivån för våra aktiviteter för hösten 2021.

Anders informerade från ett möte i mars med styrelsen för Tillsammans i Falun. Förslag finns att starta verksamheten med Öppets Hus under 30 tillfällen hösten 2021. Medel söks hos kommunen för såväl hösten 2021 som våren 2022 och att insatserna och det ekonomiska utrymmet skall ses som långsiktigt Inför mötet den 6 maj skall respektive organisation (SPF: PRO och SKPF) utse vardera två representanter för en programgrupp som skall ansvara för bemanning och innehåll i träffarna. Vår Programgruppen ska lämna ett namn till Anders S före mötet den 6 maj. Gunilla B kommer att ingå i gruppen. Respektive organisation skall även planera för att upprätthålla värdskap vid träffarna. Vår Husgrupp sköter service för SPF. Öppet Hus planeras under perioden september t o m december med träffar tisdagar och torsdagar mellan kl. 13-00-16-00. Även någon aktivitet utanför själva statskärnan.

”Ringgruppen” kommer att starta dropp in verksamhet/caféverksamhet i lilla vardagsrummet i våra lokaler. Avsikten är att återskapa Väntjänsten.

3. Kassören informerar
Kommittéerna kommer att få en kvartalsrapport med sitt respektive utfall mot årsbudget.

4. Rapporter från kommittéerna
Programkommittén Hanne Hedin
På grund av pandemin har alla aktiviteter som innebär fysiska möten fått ställas in (förutom PRO-Rockers uppträdande som genomfördes ute på Lilltorpet). Det har inte heller varit möjligt att arrangera medlemsmöten. Som ersättning har planerade föredrag spelats in digitalt med hjälp av Vuxenskolan. Föredragen har lagts ut på vår hemsida och avisering har gått ut med gruppmail. I januari var det Mats Neubauer, som berättade Sanna och osannolika historier från Dalarna. I februari var det årsmötet. I mars berättade Daniels Sven Olsson om Gustav Vasas äventyr i Dalarna. Båda föredragen har laddats ner flera hundra gånger.

Inga fysiska möten kan äga rum för resten av våren. Alla aktiviteter ställs därför in. Medlemsmöten fortsätter digitalt. April månads föredrag blir Valbona Shala med temat ”Kulturella skillnader – möjligheter eller hinder. Planen är att det läggs på hemsidan 21 april. Vi planerar för digitala möten även i maj och juni.

Vi tror inte vi kan ha den årliga utflykten för 80+ i slutet av juli, men bör planera för det i alla fall om restriktionerna skulle lätta.

Det blir inga gemensamma luncher under resten av våren. Den planerade utflykten till Rankhyttan med Gustav Vasa-tema och lunch i maj. Flyttas till slutet av augusti.

Tidigare planerade aktiviteter och medlemsmöten som har ställts in lägger vi till hösten med förhoppning om att de kommer att kunna genomföras.

Friskvårdskommittén Hans Thors
Restriktionerna på grund av pandemin har gjort vår verksamhet mycket begränsad. Det som hela tiden pågår är Motionslotteriet med vinstdragning två gånger per år. Intresset för att delta i lotteriet har ökat påtagligt under senaste året vilket märks på antalet lotter. Vanligtvis har vi ca 700–750 lotter i lotteriet. En period hade vi nu ca 1000 lotter.

Två s.k. långvandringar genomfördes på senhösten. Det blev nytt deltagarrekord med 106 resp. 102 deltagare. Efter andra långvandringen togs en paus pga. skärpta restriktioner.

Under vintern har alla aktiviteter i grupp legat nere.

Innevarande vår räknar vi med att flera aktiviteter kan startas. Det är stort intresse att delta i golfkurserna. 50 deltagare uppdelade i 7 grupper är anmälda till fortsättningskursen och 7 deltagare vill vara med i nybörjarkursen.

Scramblespelet i golf varje vecka räknar vi med skall kunna starta i mitten av maj. Ca 50–60 deltagare är vanligt. Bestämda restriktioner kan begränsa deltagarantalet. Förra sommaren sattes ett maxantal till 45 deltagare.

Allt eftersom antalet vaccinerade ökar och smittspridningskurvan går nedåt hoppas vi att utomhusspelet i boule kan komma igång

En ny aktivitet kan erbjudas, nämligen kanotpaddling. Runns kajaksällskap har uttagits att delta i projektet Idrott för äldre. Aktiviteten förläggs till Sjösidan dvs Främby udde. Deltagarna får gratis tillgång till all utrustning, kanoter, flytvästar osv. En intresseförfrågan kommer i MedlemsNytt nr 2.

Folkhälsoveckan som pågår 17–20 maj i Förbundets regi erbjuder en hel del intressanta digitala föreläsningar bl.a. Maj-Lis Hellenius läkare och forskare med fokus på hjärt- och kärlsjukdomar, Malena Ivarsson, Sofia Åhman, både föreläsning och träningspass m.fl.

Förbundet erbjuder också en nationell stegutmaning där alla som vill kan delta.

Totala sträckan behöver bara rapporteras en gång i ett formulär. Länk till formuläret kommer att läggas ut när Folkhälsoveckan startar.

Till hösten hoppas vi i Friskvårdskommittén kunna erbjuda i stort sett vårt ordinarie program. Det beror dock på vilken lättnad som sker i restriktionerna.

Resekommittén Elsie Karlsson
Informationsmötet den 18 mars inställt med hänvisning till Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer. Kommittén satsar på att genomföra mötet till hösten och då presentera kommande resor.

Besöket på Öland under maj ställs in. Den under juni planerade hemliga resan flyttas fram till oktober.

Resor som fortfarande planeras att genomföras under 2021, om förutsättningarna medger det, är

En båttur på Göta och Kinda kanaler i juli. Operafesten i Dala Floda och en resa längs Höga kusten i augusti och besök i Fulufjällets nationalpark i september. Sedvanlig julbordsresa i november/december.

Inga resor utanför Sveriges gränser.

Informationskommittén Herbert Carlén
MedlemsNytt har minskat i omfång (28 sidor). Det finns inte så mycket att skriva om eftersom verksamheten inte är på gång. Annonserna har minskat. Begränsat intresse från företag att annonsera i vår tidning. Vi klarar oss med enkelt porto. MedlemsNytt utkommer fyra gånger/år.

Per B och Bosse B kommer snabbt ut med nyheter på vår Webbsida och på FP. Inte så mycket att informera om i vårt gruppmejl.

Ev. marknadsföra Patientråden i vårt gruppmejl.

Trygghetsboendegruppen Herbert Carlén
Ritningar finns tillgängliga för de SPF:are som anmält intresse för kooperativ hyresrätt (29 lgh) på Yxhammargatan. Byggherre är Gruvstaden. Registrerat i Bolagsverket. Inflyttning hösten 2022. Trygghetsboendegruppen kommer att sammanställa en kölista (organisera kön) med de SPF.are som anmält intresse.

Gruppens arbete har fått genomslag i kommunens byggplaner. Kommunen äger inga tomter centralt.

KPR Margareta Dunkars
Sedan Coronapandemin bröt ut har endast ett möte med KPR kunnat hållas. Arbetsutskottet har i stället fått ta över KPR:s roll och har haft digitala möten vid sju tillfällen i fjol och två hitintill i år. Anders och jag är SPF Seniorernas representanter i AU. PRO representeras av två herrar och SKPF av en dam.

Alla tio representanterna för SPF Seniorerna Falun i KPR brukar ha ett möte före varje AU-sammanträde för att diskutera vilka ärenden som vi vill ta upp men vi har bara kunnat ha ett fysiskt möte – den 2 november. Däremot har vi kunnat utnyttja e-mail för att till exempel vidareförmedla synpunkter och svara på remisser.

I varje utgåva av SPF MedlemsNytt finns redogörelse för mötena under rubriken Aktuellt från KPR och protokollen kan nås via länk på föreningens hemsida till kommunens hemsida.

Verksamhetsberättelsen för år 2000 och verksamhetsplanen för 2021 är diarieförda hos kommunen. Den ambitiösa planen för 2020 kunde ju inte genomföras men de flesta programpunkterna finns med i verksamhetsplanen för 2021 till stor del baserade på den skrivelse som de tre pensionärsorganisationerna utarbetat benämnd Tillsammans i Falun och Vision Seniorernas Hus.

  • Öppet hus ska arrangeras vid tio tillfällen under hösten och syftet är att det ska vara en fast mötesplats för alla seniorer i Falun

  • Äldrevården under pandemin ska få en genomlysning

  • Den nya boendeplanen för äldre har vi svarat på i ett remissförfarande. Trygghetsboendegruppen arbetar för att fler markområden ska bli tillgängliga

  • Ofrivillig ensamhet ska bemästras genom projektet ”Aldrig ensam” och Ringgruppen. En eloge till Gunilla Barkar som flera gånger intervjuats om detta i TV4 och uppmärksammats i tidskriften Senioren och annan press.

  • Minska utanförskapet när det gäller modern teknik. Vi har föreslagit att en tjänst som digital fixare inrättas efter modell från Skövde med flera kommuner.

  • Lyfta äldrevårdsfrågorna genom att informera om nyttan av att engagera de seniora organisationerna. Vi har aktualiserat behovet av en äldreombudsman som ska utveckla Falun till en äldrevänlig kommun. Norrtälje kommun kan vara förebild.

Patientråden Marianne Häggblom
Falu vårdcentral: Patientrådsrepresentant Urban Björn och Birgitta Öbrink Westling 15 oktober genomförde Falu VC patientrådsmöte. Nästa möte 18/2 2021 och ett möte planeras till 6/5 2021 Vid mötet den 15 oktober diskuterades en ändring av rådets sammansättning. Man önskar få in flera personer som representerar en förening eller annan form av organisation och inte så många som enbart representerar sig själva vilket varit fallet hittills. Vid mötet den 18/ april avhandlades bl a följande: aktuell information om Covid 19 vaccineringen, personalfrågor, listning av patienter, utökade lokaler vid filialen på Kaserngården, Teamtriagering =uppdelat VC i tre team för att förbättra kontinuitet samt arbetsmiljö., diskussion om digitala vårdappar, försöker lansera region Dalarnas min vård app. Min vård app. finns även på Facebook.

Grycksbo VC: Patientrådsrepresentant Silja Lagerberg och Sigrid Strand Vid patientrådsmötet 16/1 2020 diskuterades bl.a. personal- och ekonomifrågor, information om högkostnadsskydd, ett pilotprojekt där man som privatperson skulle kunna erhålla dospåsar för sina läkemedel. Regionerna har dock sagt nej till detta eftersom det blir en arbetsuppgift för läkarna, information om trygghetsboende gruppen där SPF har representanter, oro kring Örjesbogårdens eventuella nedläggning och hur det då blir med Grycksbo VC. Fler patientråd har varit planerade men har fått ställas in på grund av pågående pandemi. Våra patientrepresentanter har fått frågor från medlemmar kring bl.a bemötande och frågorna har lämnats vidare till vårdcentralens ledning.

Norslunds VC: Patientrådsrepresentant Ulla Jansson och Sonja Schnurer Vid patientrådsmötet 26/2 2020 medverkade Therese Olsson brukarinflytandesamordnare (BISAM)region Dalarna, Jonas Hampus som informerade om gemensam utslussningsavdelning från sluten vård, Pia Ekman som berättade att VC nu var fullbemannad. Varje dag hade Norslunds VC en rådgivningsdoktor. De som fyllde 50 + i år skulle inbjudas till en hälsoundersökning inklusive hälsosamtal. Ytterligare patientråd har inplanerats men inställts på grund av pandemin. Våra representanter har haft kontakt med patientrådets ordförande ett flertal gånger. Kommit överens om att avvakta patientråd eftersom många deltagare tillhör riskgrupper.

Britsarvets VC: Eva Grönlund och Anita Bergquist Planerade möten inställda – Inga rapporter. Just nu händer inget.

Tiskens VC: Jörgen Adolphson och Ingemar Mårtensson Planerade möten inställda. Inga rapporter Ingemar Mårtensson slutar på egen begäran efter många års arbete. Ny representant blir Ewa Lindgren, nybliven pensionär sedan drygt ett år.

Regionens pensionärsråd (RPR) Representanter: Ordinarie Bo Bjerner, Tommy Gylling. Ersättare Marianne Häggblom och en representant till. Möten 2 ggr/ termin Sista fysiska ordinarie mötet den 3 september 2020.Inga ersättare deltog på grund av pandemin. Protokoll finns via Region Dalarna/regionens pensionärsråd.

Övrigt: Inga gemensamma möten med SPF s patientrepresentanter har kunnat genomföras. Ingen information till nya SPF medlemmar. Samtliga patientrådsrepresentanter upplever svårigheter med att få in frågor från medlemmarna. Viktigt att lämna in synpunkter till patientrådsrepresentanterna om hur vi upplever tillgängligheten och mötet med vårdcentralerna, både positiva och negativa.

Studiekommittén Christina Haggren
Under våren kommer utbudet att vara som under hösten 2020 med digitala kurser och cirklar.

Digitala övningar har tagits väl emot bl a hantera bilder i vår digitala värld och digital bokcirkel.

De som tidigare varit handledare kommer att kontaktas.

Höstens program kommer att vara klart till midsommar.

Studiekommittén kommer att ta kontakt med Senioruniversitet.

Elsa Wolff kommer att avtackas vid lunch på Staberg.

Kören Lena Söderlund
Körsången kommer att starta den 7 september och körstämman är tänkt att hållas i Nybrokyrkan onsdagen den 27 oktober. Lokal är bokad. Distriktets övriga körledare kommer inom kort att kontakts.

Expeditionskommittén Karin Malmgren
Tre personer ingår i expeditionskommittén. Öppet tisdagar klockan 10–12, då är även ytterdörren öppen. Önskan från medlemmar att även dörren till våra lokaler är öppen denna tid, vilket ska genomföras.

Husgruppen Anders Runström
Husgruppen har under året sökt och fått positiva svar från medlemmar som vill arbeta som värd/värdinnor vid verksamheter i Wallmanssalen.

Tyvärr har ju vi inte kunnat göra någonting och hoppas nu på att lokalerna ska färdigställas samt att vi kan öppna upp för möten.

Vi håller tillsammans med ordförande fortlöpande kontakter med kommunen om lokalfrågan men det är svårt att få fram besked om när allting kan vara klart.

Vi har i dag 11 personer som anmält sitt intresse för detta uppdrag.

Våra egna lokaler nyttjas i mindre omfattning och för mindre möten.

Eventuell förändring i möblering får komma när verksamheten kan utökas även i våra egna lokaler.

I gruppen ingår Anders Runström, Birgitta Wallman och Leif Walter.

Medlemsregistret Torsten Gudmunds/Kersti Jungsbo
58 medlemmar har begärt utträdet. 24 nya anmälda. Totalt 2475 medlemmar.

Kontakt har tagits med de medlemmar vars e-postadress försvunnit p g av att Tele2 och Com Hem stängt ner.

78 medlemmar har inte betalt avgiften. Försäkringen försvinner om man går ur föreningen. Innan vi avregistrerar får man en chans att svara.

Brev är skickat till 65-åringar. Hoppas vi kan ha en träff med nya medlemmar.

IT-hjälpen Ove Lindberg
Få som hört a sig med problem. Svårt föra över data från gammal dator till ny.

Eventuellt erbjuda support vid Öppet Hus.

5. Avslutning och nästa möte
Anders Sätterberg tackade de närvarande och avslutade mötet.

Nästa möte med verksamhetsansvariga blir förhoppningsvis på CariAnna, måndagen den 25 oktober 2021 kl. 13-16. Information skickas någon vecka innan.

Vid penna och tangentbord

Birgitta Wallman